icon icon icon

HỆ THỐNG VĂN BẢN SỞ TƯ PHÁP

Chọn Thể loại văn bản:
Chọn lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành văn bản:
Năm ban hành văn bản:
Nhập cụm từ tìm kiếm:

STTSố-KHNgày BHThể loạiCơ quan ban hànhTrích yếu
1 55/KH-STP 21/05/2023 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Cải thiện chỉ số thành phần nâng cao mức độ chuyển đổi số năm 2023
2 123/BC-STP 15/05/2023 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Báo cáo kết quả công tác tư pháp; tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 05 tháng đầu năm 2023
3 451/QĐ-UBND 10/05/2023 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Tuyên Quang
4 1752/UBND-THCB 28/04/2023 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong dịp Lễ 30/4 và 01/5
5 1756-CV/BNCTU 27/04/2023 Công văn Tỉnh ủy Tuyên Quang Về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp
6 1676/UBND-NC 25/04/2023 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc quán triệt, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh
7 508/STP-VP 24/04/2023 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả thu ngân sách nhà nước
8 1615/UBND-THCBKS 20/04/2023 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc đề xuất nhu cầu kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp tỉnh
9 42/KH-STP 14/04/2023 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2023
10 41/KH-STP 13/04/2023 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện công tác phòng, chống ma tuý năm 2023
11 02/BC-BCĐ 13/04/2023 Báo cáo UBND tỉnh Tuyên Quang Kết quả thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
12 08/NQ-HĐND 12/04/2023 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
13 329-KH/TU 10/04/2023 Kế hoạch Tỉnh ủy Tuyên Quang Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
14 72/KH-UBND 10/04/2023 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và công tác giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
15 09/TB-STP 07/04/2023 Thông báo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tư pháp Quý I năm 2023, sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số06/QĐ-TTg
16 57-KH/ĐU 31/03/2023 Kế hoạch Đảng ủy Sở Tư pháp Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
17 38-CTr/TU 18/03/2023 Chương trình Tỉnh ủy Tuyên Quang Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới hiện nay
18 982/UBND-NC 17/03/2023 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện việc đột phá, đổi với năm 2023 và giai đoạn 2021-2025
19 92/QĐ-STP 17/03/2023 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Sở Tư pháp
20 91/QĐ-STP 17/03/2023 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sáchn ăm 2023 của Sở Tư pháp
12345

BBT WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG