icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Phổ biến giáo dục pháp luật >> Hội đồng phối hợp PBGDPL

Công văn số 1877/HĐPH ngày 15/5/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương Thứ 3, 16/5/2023

Về việc hướng dẫn thực hiện và sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2023.

Quyết định số 01/QĐ-HĐPH ngày 20/02/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ 2, 20/2/2023

Thay đổi thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

Công văn số 273/HĐPH ngày 25/01/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương Thứ 6, 28/1/2022

V/v phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL dịp Tết Nhâm Dần 2022

Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng, những trường hợp không xử lý vi phạm hành chính Thứ 4, 26/1/2022

Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực...

Quyết định số 03/QĐ-HĐPH ngày 25/12/2021 của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang Thứ 3, 18/1/2022

Quyết định ban hành quy chế hoạt động của hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

Công văn số 827/STP- XDKTTHPL&PBGDPL ngày 26/7/2021 của Sở Tư pháp Thứ 6, 30/7/2021

triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021của Thủ tướng Chính phủ Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL

Công văn số 2232/BTP-PBGDPL ngày 08/7/2021 của Bộ Tư pháp Thứ 5, 8/7/2021

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn củaHội đồng phối hợp PBGDPL

Công văn số 2232/BTP-PBGDPL ngày 08/7/2021 của Bộ Tư pháp Thứ 5, 8/7/2021

V/v triển khai thực hiện Quyết định s 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn củaHội đồng phối hợp PBGDPL
Tổng số: 53 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang