CHUYÊN MỤC >> Hội đồng phối hợp PBGDPL
Công văn số 273/HĐPH ngày 25/01/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương

V/v phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL dịp Tết Nhâm Dần 2022

Thứ 6, 28/1/2022


Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng, những trường hợp không xử lý vi phạm hành chính

Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực...

Thứ 4, 26/1/2022
Quyết định số 03/QĐ-HĐPH ngày 25/12/2021 của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang

Quyết định ban hành quy chế hoạt động của hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

Thứ 3, 18/1/2022


Công văn số 827/STP- XDKTTHPL&PBGDPL ngày 26/7/2021 của Sở Tư pháp

triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021của Thủ tướng Chính phủ Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL

Thứ 6, 30/7/2021


Công văn số 2232/BTP-PBGDPL ngày 08/7/2021 của Bộ Tư pháp

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn củaHội đồng phối hợp PBGDPL

Thứ 5, 8/7/2021


Công văn số 2232/BTP-PBGDPL ngày 08/7/2021 của Bộ Tư pháp

V/v triển khai thực hiện Quyết định s 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn củaHội đồng phối hợp PBGDPL

Thứ 5, 8/7/2021


Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 25/02/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2021

Thứ 3, 27/4/2021


Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

Thứ 3, 26/1/2021Tổng số: 51 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang