icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Bồi thường nhà nước >> Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 628/BTP-BTNN ngày 02/02/2024 của Bộ Tư pháp Thứ 3, 6/2/2024

Về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2024.

Công văn số 627/BTP-BTNN ngày 02/02/2024 của Bộ Tư pháp Thứ 3, 6/2/2024

Về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2024.

Thông báo số 609/TB-BTP ngày 01/02/2024 của Bộ Tư pháp Thứ 3, 6/2/2024

Kết quả đánh giá, chấm điểm và xếp loại kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2023

Công văn số 145/BTNN-NV1 ngày 28/4/2022 của Cục Bồi thường nhà nước Thứ 4, 4/5/2022

V/v triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2022

Kế hoạch số 17/KH-STP ngày 22/02/2022 của Sở Tư pháp Thứ 7, 26/3/2022

Thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2022

Kế hoạch số 03/KH-BTNN ngày 04/3/2022 của Bộ Tư pháp Thứ 3, 8/3/2022

Kiểm tra công tác bồi thường nhà nước năm 2022

Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 18/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 4, 23/2/2022

Thực hiện công tác bồi thường của nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Công văn số 25/BTP-BTNN ngày 05/01/2022 của Bộ Tư pháp Thứ 6, 7/1/2022

V/v thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2022

Công văn số 2311/UBND-NC ngày 12/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quuang Thứ 2, 12/7/2021

V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV về công tác bồi thường nhà nước năm 2021

Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 2, 22/3/2021

Thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Tổng số: 28 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang