HỆ THỐNG VĂN BẢN SỞ TƯ PHÁP

Chọn Thể loại văn bản:
Chọn lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành văn bản:
Năm ban hành văn bản:
Nhập cụm từ tìm kiếm:

STTSố-KHNgày BHThể loạiCơ quan ban hànhTrích yếu
1 55/KH-STP 29/09/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
2 842/SNV-TĐKT 25/08/2022 Công văn Sở Nội vụ phúc đáp Văn bản số 1018/STP-VP ngày 19/8/2022 của Sở Tư pháp
3 154/QĐ-STP 23/08/2022 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2022, định hướng đến năm 2030”
4 42-KH/ĐU 19/08/2022 Kế hoạch Đảng ủy Sở Tư pháp Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
5 41-KH/ĐU 17/08/2022 Kế hoạch Đảng ủy Sở Tư pháp Kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp Thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Khoá XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
6 30-KL/ĐU 15/08/2022 Kết luận Đảng ủy Sở Tư pháp Kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ (mở rộng) kỳ thứ hai mươi tám (khóa X)
7 988/STP-XDKTTHPL&PBGDPL 15/08/2022 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc cung cấp tin, bài, tài liệu tuyên truyền Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang
8 51/KH-STP 12/08/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023
9 48/KH-STP 09/08/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023
10 49/KH-KVTĐ 09/08/2022 Kế hoạch Khu vực thi đua khối các cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc năm 2022
11 137/QĐ-KVTĐ 09/08/2022 Quyết định Khu vực thi đua khối các cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc năm 2022
12 54-BC/ĐU 09/08/2022 Báo cáo Đảng ủy Sở Tư pháp Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác tháng 7/2022; phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2022
13 40-KH/ĐU 04/08/2022 Kế hoạch Đảng ủy Sở Tư pháp Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
14 131/QĐ-STP 02/08/2022 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc kiện toàn Đội Phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
15 45/KH-STP 27/07/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam
16 52-BC/ĐU 20/07/2022 Báo cáo Đảng ủy Sở Tư pháp Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
17 126/QĐ-STP 20/07/2022 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Quyết định về việc công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2022
18 457/QĐ-UBND 18/07/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 các huyện, thành phố
19 207/BC-STP 17/07/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Báo cáo kết quả công tác tư pháp; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 07 và 07 tháng năm 2022
20 205/BC-STP 14/07/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 của Sở Tư pháp tháng 07 năm 2022
21 2645/UBND-THVX 12/07/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 07/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam
22 34/BATGT-VP 12/07/2022 Công văn Ban An toàn giao thông tỉnh Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
23 1517/QĐ-BTP 11/07/2022 Quyết định Bộ Tư pháp Về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022
24 121/QĐ-STP 11/07/2022 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số ngành tư pháp trong 06 tháng đầu năm 2022 và triển khai công tác 06 tháng cuối năm 2022
25 438/QĐ-UBND 07/07/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang
26 2582/UBND-KT 07/07/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
27 2581/UBND-NC 07/07/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Đôn đốc thực hiện Đề án 06 theo Văn bản số 2271/TCTTKĐA
28 130/KH-UBND 06/07/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
29 423/QĐ-UBND 30/06/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
30 03/CV-TCT68 28/06/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tăng cường thực hiện có hiệu quả Đề án 06 tại các cơ quan, đơn vị
31 41/KH-STP 23/06/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025 của Sở Tư pháp
32 40/KH-STP 23/06/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Sở Tư pháp
33 01/KH-HĐXT 23/06/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch tổ chức xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng "Doanh nhân tiêu biểu", "Doanh nghiệp tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV (năm 2022)
34 174/BC-STP 19/06/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp quý II, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý III năm 2022
35 169/BC-STP 17/06/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 06 và 06 tháng đầu năm 2022
36 161/BC-STP 14/06/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
37 105/QĐ-STP 13/06/2022 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số SởTư pháp tỉnh Tuyên Quang
38 149/BC-STP 10/06/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến 2030 của Sở Tư pháp 06 tháng đầu năm 2022
39 148/BC-STP 10/06/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 21/4/2022 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang trong 06 tháng đầu năm 2022
40 684/STP-VP 09/06/2022 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Lập hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2022
41 29-KL/ĐU 06/06/2022 Kết luận Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết luận hội nghị BCH Đảng bộ (mở rộn) kỳ thứ hai mươi sáu (khóa X)
42 641/QĐ-UBND 06/06/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Quyết định ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Tuyên Quang
43 2031/UBND-THVX 06/06/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
44 50-BC/ĐU 06/06/2022 Báo cáo Đảng ủy Sở Tư pháp Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác tháng 5/2022; phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2022
45 38/KH-STP 06/06/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2022
46 37/KH-STP 06/06/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch triển khai thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022
47 2018/UBND-ĐTXD 04/06/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia
48 36-KH/ĐU 02/06/2022 Kế hoạch Đảng ủy Sở Tư pháp Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
49 06-ĐA/TU 31/05/2022 Đề án Tỉnh ủy Tuyên Quang Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025
50 104/KH-UBND 31/05/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
51 102/KH-UBND 31/05/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnhTuyên Quang
52 103/KH-UBND 31/05/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch triển khai hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2022
53 36/KH-STP 30/05/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2022
54 43-NQ/ĐU 30/05/2022 Nghị Quyết Đảng ủy Sở Tư pháp Nghị quyết Phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025
55 3205/BC-CAT-QLHC 28/05/2022 Báo cáo Công an tỉnh Tuyên Quang Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06 ngày 18/02/2022 của thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
56 638/STP-VP 27/05/2022 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc báo cáo khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC
57 596/QĐ-UBND 26/05/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Đề án xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng "Doanh nhân tiêu biểu", "Doanh nghiệp tiêu biểu" lần thứ IV, năm 2022
58 130/BC-STP 25/05/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực tư pháp 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2022
59 100/QĐ-STP 25/05/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2022
60 623/STP-VP 24/05/2022 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2022
61 620/STP-VP 24/05/2022 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc thực hiện các nhiệm vụ triển khai Đề án 06 của Chính phủ thuộc lĩnh vực tư pháp
62 99/QĐ-STP 20/05/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2022
63 1770/UBND-THCBKS 20/05/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện Văn bản số 3046/VPCP-KSTT
64 84/KH-UBND 19/05/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
65 83/KH-UBND 19/05/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
66 1743/UBND-THCBKS 19/05/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện Văn bản số 409-KL/TU
67 1732/UBND-NC 19/05/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06 theo Văn bản số 2866 của Văn phòng Chính phủ
68 88/KH-UBND 19/05/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022
69 861-QĐ/ĐUK 18/05/2022 Quyết định Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Chuẩn y kết quả bầu cử Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Tư pháp, nhiệm kỳ 2020-2025
70 1185/QĐ-BTP 18/05/2022 Quyết định Bộ Tư pháp Về việc tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm
71 18-QĐ/ĐU 16/05/2022 Quyết định Đảng ủy Sở Tư pháp Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2022
72 109/BC-STP 16/05/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, nghị quyết số 11/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 05 và 05 tháng đầu năm 2022
73 103/BC-BTP 16/05/2022 Báo cáo Bộ Tư pháp Kết quả thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua do Bộ, ngànhTư pháp phát động
74 107/BC-STP 14/05/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 của Sở Tư pháp (Tháng 05 năm 2022)
75 558/STP-XDKTTHPL&PBGDPL 13/05/2022 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc cung cấp thông tin; khai thác, sử dụng Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang
76 34/KH-STP 11/05/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 21/4/2022 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang về hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang năm 2022
77 28-KL/ĐU 05/05/2022 Kết luận Đảng ủy Sở Tư pháp Kết luật Hội nghị BCH Đảng bộ (mở rộng) kỳ thứ hai mươi năm (khóa X)
78 1507/UBND-NC 05/05/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Lựa chọn đề cử cá nhân tham gia chương trình bình chọn, tôn vinh "Gương sáng Pháp luật" năm 2022
79 274/QĐ-UBND 04/05/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025”
80 741/QĐ-BTP 29/04/2022 Quyết định Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tư pháp năm 2022
81 479/QĐ-UBND 29/04/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 -2025
82 473/QĐ-UBND 28/04/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc bổ sung thành viên Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Tuyên Quang
83 264/QĐ-UBND 28/04/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
84 69/KH-UBND 27/04/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học,cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025
85 704/QĐ-BTP 26/04/2022 Quyết định Bộ Tư pháp Ban hành Bảng Tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua và Phụ lục cách đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022
86 1387/UBND-TH 25/04/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21/4/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết kinh tế - xã hội
87 55/KH-UBND 20/04/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
88 34/TB-UBND 18/04/2022 Thông báo UBND tỉnh Tuyên Quang Kết luận cuộc họp về giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc khai thác đất đắp cho các dự án trên địa bàn tỉnh
89 1289/UBND-NC 18/04/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025
90 47-BC/ĐU 18/04/2022 Báo cáo Đảng ủy Sở Tư pháp Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022
91 81/BC-STP 17/04/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, nghị quyết số 11/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 04 và 04 tháng đầu năm 2022
92 1266/UBND-NC 16/04/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06 theo Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính phủ
93 78/BC-STP 15/04/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 của Sở Tư pháp (Tháng 04 năm 2022)
94 662/SKH-THKHQH 15/04/2022 Công văn Sở Kế hoạch và đầu tư báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
95 33/TB-UBND 13/04/2022 Thông báo UBND tỉnh Tuyên Quang Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh-Tổ tưởng Tổ công tác 68 tại cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
96 46-BC/ĐU 12/04/2022 Báo cáo Đảng ủy Sở Tư pháp Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác tháng 3/2022; phương hướng, nhiệm vụ tháng 4/2022
97 1132/BTP-TĐKT 12/04/2022 Công văn Bộ Tư pháp hướng dẫn tổng kết, xét, đề nghị khen thưởng tổng kết đợt thi đua cao điểm nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích, đóng góp cho công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2022.
98 54/KH/UBND 12/04/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII
99 69/BC-STP 10/04/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
100 28/KH-STP 08/04/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2022

BBT WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG