CHUYÊN MỤC >> Ngày pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tổng kết 10 năm thực...

Ngày 08/11/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về...

Thứ 5, 10/11/2022
Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021

Thứ 3, 5/10/2021


Công văn số 1008/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 05/11/2020 của Sở Tư pháp

V/v tổ chức hưởng ứng, truyền thông về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

Thứ 5, 5/11/2020


Tài liệu giới thiệu về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020, Bộ Tư pháp đã xây dựng Tài liệu giới thiệu về sự hình thành, mục đích, ý nghĩ của Ngày Pháp luật Việt Nam, các nội dung, hình thức và trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức...

Thứ 4, 4/11/2020


Mẫu Pano Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020

Thực hiện Quyết định số 1986/QĐ-BTP ngày 25/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020, để thực hiện hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Thứ 2, 2/11/2020


Công văn số 3973/BTP-PBGDPL ngày 27/10/2020 của Bộ Tư pháp

Về việc phối hợp tổ chức hưởng ứng, truyền thông về Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020

Thứ 5, 29/10/2020


Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 09/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020

Thứ 6, 9/10/2020


Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019

Ngày 08/11/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019. Đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội...

Thứ 3, 12/11/2019Tổng số: 24 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang