icon icon icon
Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình ''Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022 - 2030''
Thứ Năm, ngày 8 tháng 12 năm 2022 - 15:21 - Lượt xem: 1.411

Ngày 29 tháng 11 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1481/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022 2030” (sau đây viết tắt là Quyết định số 1481/QĐ-TTg), theo đó, Thủ tướng đã đề ra 05 giải pháp để thực hiện Quyết định số 1481/QĐ-TTg như sau:

 1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của hoạt động thanh niên tình nguyện và công tác quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện

- Tăng cường phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động thanh niên tình nguyện.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động thanh niên tình nguyện, ý nghĩa, vai trò của công tác quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng của mạng xã hội.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả các phong trào thanh niên tình nguyện và công tác quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện.

- Xây dựng các sản phẩm, ấn phẩm chuyên đề về các hoạt động thanh niên tình nguyện, các tấm gương cán bộ Đoàn, Hội tiêu biểu trong quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện, các mô hình thanh niên tình nguyện tiêu biểu; xây dựng các ấn phẩm truyền thông số trên Cổng thông tin thanh niên tình nguyện. 

- Tổ chức các hoạt động tôn vinh, biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, mô hình tiêu biểu trong công tác quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện; hằng năm tổ chức Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia.

2. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp

- Xây dựng nội dung chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện dành cho cán bộ Đoàn, Hội phù hợp với từng nhóm đối tượng.

- Xây dựng, phát triển các cẩm nang quản lý điều phối, hoạt động tình nguyện, và số hóa, cung cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng truyền thông đa phương tiện, cổng thông tin, trang mạng xã hội của các cấp bộ Đoàn, Hội, tổ chức liên quan đến tình nguyện. 

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tập huấn viên các cấp về quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện theo mô hình ToT (Training of Trainers).

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội từ cấp trung ương đến cấp cơ sở, chú trọng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, năng lực vận động thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện. 

- Phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ phụ trách công tác thanh niên tình nguyện tại các nước trong việc đẩy mạnh các hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về đất nước, đẩy mạnh các hình thức đào tạo trực tuyến dành cho cán bộ phụ trách công tác thanh niên tình nguyện trong và ngoài nước. 

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho cán bộ phụ trách công tác thanh niên tình nguyện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo.

- Hướng dẫn đánh giá về năng lực quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện cho các cấp bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam phù hợp với từng cấp.

- Định kỳ kiểm tra, đánh giá thực trạng năng lực quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện của các cấp bộ Đoàn, Hội và đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội các cấp. 

3. Tạo môi trường thuận lợi để phát huy năng lực quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện cho cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam các cấp 

- Các cấp bộ đoàn tạo điều kiện để cán bộ Đoàn, Hội áp dụng kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo, tập huấn vào công tác quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện. 

- Các ban, bộ, ngành trung ương, cấp ủy chính quyền địa phương tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn, Hội chủ trì hoặc tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thông qua đó nâng cao năng lực thực tiễn của cán bộ Đoàn, Hội trong quản lý, điều phối các hoạt động thanh niên tình nguyện vì lợi ích cộng đồng, xã hội. 

- Nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện; chú trọng các hoạt động thanh niên tình nguyện gắn với chuyên môn và các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.  

- Đa dạng hóa phương thức triển khai các hoạt động thanh niên tình nguyện phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

- Tổ chức các diễn đàn đối thoại chuyên sâu để cán bộ Đoàn, Hội phụ trách công tác quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện chủ động đề xuất giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện.

4. Củng cố hệ thống quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện ở trung ương, địa phương và phát triển mạng lưới tình nguyện trên toàn quốc

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam  thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Phát triển và thường xuyên định hướng, đồng hành, hỗ trợ các thành viên là các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện thuộc mạng lưới tình nguyện quốc gia; khuyến khích tổ chức, cá nhân hỗ trợ thanh niên tham gia hoạt động thanh niên tình nguyện vì lợi ích của cộng đồng, xã hội. 

- Kết nối mạng lưới thanh niên tình nguyện của các tổ chức Đoàn, Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài để đẩy mạnh các hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về đất nước. 

5. Tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác, giao lưu trong nước và quốc tế, nâng cao kỹ năng hội nhập quốc tế cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp trong hoạt động thanh niên tình nguyện

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện dành cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp. 

- Đẩy mạnh nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện từ kinh nghiệm thành công trong công tác quản lý, điều phối của các tổ chức tình nguyện trong nước và quốc tế. 

- Tổ chức cho cán bộ Đoàn, Hội trực tiếp quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện được học tập, trao đổi kinh nghiệm về quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện trong nước và nước ngoài; bổ sung, lồng ghép chuyên đề học tập, trao đổi kinh nghiệm quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện trong các chương trình giao lưu, trao đổi tại nước ngoài do Đoàn, Hội tổ chức.

- Mở rộng và phát triển các chương trình, hoạt động tình nguyện quốc tế tại Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi để Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam, thanh niên, kiều bào trẻ tại nước ngoài tham gia đóng góp nguồn lực, kỹ thuật, chuyên môn cho các hoạt động tình nguyện vì lợi ích cộng đồng, xã hội tại Việt Nam.

- Vận động người Việt Nam, các trí thức và doanh nhân ở nước ngoài tham gia đóng góp nguồn lực, kỹ thuật, chuyên môn cho các hoạt động tình nguyện vì lợi ích cộng đồng, xã hội tại Việt Nam.  

- Tăng cường mở rộng và đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các tổ chức Liên hợp quốc, các tổ chức trong nước và quốc tế có liên quan, các tổ chức tình nguyện quốc tế theo quy định của pháp luật; tăng cường triển khai các chương trình, dự án thanh niên tình nguyện song phương, đa phương vì lợi ích cộng đồng, xã hội./.

Chi tiết tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-1481-QD-TTg-2022-tang-cuong-quan-ly-hoat-dong-tinh-nguyen-Doan-Thanh-nien-541642.aspx

Tin: Nguyễn Hiền

 


Tổng số: 340 | Trang: 1 trên tổng số 34 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: