Đến tháng 8/2022, Sở Tư pháp đã trao đổi
2.793
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 10/08/2022 - 11:56
Đến tháng 8/2022, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,9%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 10/08/2022 - 11:56