icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) >> Văn bản chỉ đạo điều hành

Kế hoạch số 46/KH-STP ngày 30/7/2022 của Sở Tư pháp Thứ 2, 1/8/2022

Thực hiện nhiệm vụ nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Tuyên Quang năm 2022 và những năm tiếp theo thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp

Báo cáo số 146/BC-STP ngày 09/6/2022 của Sở Tư pháp Thứ 5, 9/6/2022

Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 06 tháng đầu năm 2022

Công vắn số 653/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 31/5/2022 của Sở Tư pháp Thứ 4, 1/6/2022

Về việc báo cáo tình hình nâng cao điểm số, duy trì thứ hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật 06 tháng đầu năm 2022

Báo cáo số 136/BC-STP ngày 31/5/2022 của Swor Tư pháp Thứ 4, 1/6/2022

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 06 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022

Công văn số 111/UBND-TH ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 2, 14/3/2022

V/v dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ

Quyết định số 77/QĐ-BTP ngày 19/01/2022 của Bộ tư pháp Thứ 5, 24/2/2022

Ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022...

Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 20/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 3, 25/1/2022

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 và Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện...

Báo cáo số 306/BC-STP ngày 30/11/2021 của Sở Tư pháp Thứ 4, 1/12/2021

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Công văn số 1032/STP-XDKTTHPL&P BGDPL ngày 19/11/2021 của Sở Tư pháp Thứ 6, 19/11/2021

V/v báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao xếp hạng Chỉ số B1 năm 2021

Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 06/9/2021 của Ban Chỉ đạo PCI Thứ 2, 6/9/2021

Về việc kiện toàn tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo thực hiện cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Tuyên Quang
Tổng số: 31 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang