icon icon icon
Báo cáo số 136/BC-STP ngày 31/5/2022 của Swor Tư pháp
Thứ Tư, ngày 1 tháng 6 năm 2022 - 15:37 - Lượt xem: 143

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 06 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022


File đính kèm: Kích chuột để tài về



Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: