icon icon icon
Số - ký hiệu: 1752/UBND-THCB Ngày ban hành: 28/04/2023
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin, chuyển đổi số Ngày đăng: 28/04/2023
Trích yếu: Về việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong dịp Lễ 30/4 và 01/5
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về


STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 57/QĐ-UBND Quyết định Quyết định phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Mua sắm trang thiết bị tham gia phiên tòa trực tuyến 25/01/2024
2 05/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2024 24/01/2024
3 111/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch Ứng phó sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 25/11/2023
4 55/KH-STP Kế hoạch Cải thiện chỉ số thành phần nâng cao mức độ chuyển đổi số năm 2023 21/05/2023
5 1615/UBND-THCBKS Công văn Về việc đề xuất nhu cầu kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp tỉnh 20/04/2023
6 33/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023 23/02/2023
7 95/QĐ/UBND Quyết định Quyết định sửa đổi, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Tuyên Quang 21/02/2023
8 148/QĐ-BTP Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" của Bộ Tư pháp năm 2023 09/02/2023
9 524 /BC-ĐKT Báo cáo Kết quả kiểm tra công tác triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Tuyên Quang 08/02/2023
10 226/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023 09/12/2022
11 55/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 29/09/2022
12 154/QĐ-STP Quyết định Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2022, định hướng đến năm 2030” 23/08/2022
13 988/STP-XDKTTHPL&PBGDPL Công văn Về việc cung cấp tin, bài, tài liệu tuyên truyền Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang 15/08/2022
14 469/QĐ-UBND Quyết định Quyết định phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang, phiên bản 2.0 25/07/2022
15 205/BC-STP Báo cáo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 của Sở Tư pháp tháng 07 năm 2022 14/07/2022
16 438/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang 07/07/2022
17 2581/UBND-NC Công văn Đôn đốc thực hiện Đề án 06 theo Văn bản số 2271/TCTTKĐA 07/07/2022
18 03/CV-TCT68 Công văn tiếp tục tăng cường thực hiện có hiệu quả Đề án 06 tại các cơ quan, đơn vị 28/06/2022
19 105/QĐ-STP Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số SởTư pháp tỉnh Tuyên Quang 13/06/2022
20 149/BC-STP Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến 2030 của Sở Tư pháp 06 tháng đầu năm 2022 10/06/2022