Số - ký hiệu: 55/KH-STP Ngày ban hành: 29/09/2022
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin, chuyển đổi số
Trích yếu: Kế hoạch truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 154/QĐ-STP Quyết định Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2022, định hướng đến năm 2030” 23/08/2022
2 988/STP-XDKTTHPL&PBGDPL Công văn Về việc cung cấp tin, bài, tài liệu tuyên truyền Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang 15/08/2022
3 469/QĐ-UBND Quyết định Quyết định phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang, phiên bản 2.0 25/07/2022
4 205/BC-STP Báo cáo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 của Sở Tư pháp tháng 07 năm 2022 14/07/2022
5 438/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang 07/07/2022
6 2581/UBND-NC Công văn Đôn đốc thực hiện Đề án 06 theo Văn bản số 2271/TCTTKĐA 07/07/2022
7 03/CV-TCT68 Công văn tiếp tục tăng cường thực hiện có hiệu quả Đề án 06 tại các cơ quan, đơn vị 28/06/2022
8 105/QĐ-STP Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số SởTư pháp tỉnh Tuyên Quang 13/06/2022
9 149/BC-STP Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến 2030 của Sở Tư pháp 06 tháng đầu năm 2022 10/06/2022
10 148/BC-STP Báo cáo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 21/4/2022 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang trong 06 tháng đầu năm 2022 10/06/2022
11 641/QĐ-UBND Quyết định Quyết định ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Tuyên Quang 06/06/2022
12 3205/BC-CAT-QLHC Báo cáo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06 ngày 18/02/2022 của thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 28/05/2022
13 638/STP-VP Công văn Về việc báo cáo khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC 27/05/2022
14 620/STP-VP Công văn Về việc thực hiện các nhiệm vụ triển khai Đề án 06 của Chính phủ thuộc lĩnh vực tư pháp 24/05/2022
15 1770/UBND-THCBKS Công văn thực hiện Văn bản số 3046/VPCP-KSTT 20/05/2022
16 1732/UBND-NC Công văn tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06 theo Văn bản số 2866 của Văn phòng Chính phủ 19/05/2022
17 84/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 19/05/2022
18 83/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 19/05/2022
19 1743/UBND-THCBKS Công văn thực hiện Văn bản số 409-KL/TU 19/05/2022
20 107/BC-STP Báo cáo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 của Sở Tư pháp (Tháng 05 năm 2022) 14/05/2022