icon icon icon
Số - ký hiệu: 55/KH-STP Ngày ban hành: 29/09/2022
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin, chuyển đổi số Ngày đăng: 30/09/2022
Trích yếu: Kế hoạch truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:


STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 55/KH-STP Kế hoạch Cải thiện chỉ số thành phần nâng cao mức độ chuyển đổi số năm 2023 21/05/2023
2 1752/UBND-THCB Công văn Về việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong dịp Lễ 30/4 và 01/5 28/04/2023
3 1615/UBND-THCBKS Công văn Về việc đề xuất nhu cầu kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp tỉnh 20/04/2023
4 33/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023 23/02/2023
5 95/QĐ/UBND Quyết định Quyết định sửa đổi, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Tuyên Quang 21/02/2023
6 148/QĐ-BTP Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" của Bộ Tư pháp năm 2023 09/02/2023
7 524 /BC-ĐKT Báo cáo Kết quả kiểm tra công tác triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Tuyên Quang 08/02/2023
8 226/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023 09/12/2022
9 154/QĐ-STP Quyết định Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2022, định hướng đến năm 2030” 23/08/2022
10 988/STP-XDKTTHPL&PBGDPL Công văn Về việc cung cấp tin, bài, tài liệu tuyên truyền Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang 15/08/2022
11 469/QĐ-UBND Quyết định Quyết định phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang, phiên bản 2.0 25/07/2022
12 205/BC-STP Báo cáo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 của Sở Tư pháp tháng 07 năm 2022 14/07/2022
13 438/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang 07/07/2022
14 2581/UBND-NC Công văn Đôn đốc thực hiện Đề án 06 theo Văn bản số 2271/TCTTKĐA 07/07/2022
15 03/CV-TCT68 Công văn tiếp tục tăng cường thực hiện có hiệu quả Đề án 06 tại các cơ quan, đơn vị 28/06/2022
16 105/QĐ-STP Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số SởTư pháp tỉnh Tuyên Quang 13/06/2022
17 149/BC-STP Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến 2030 của Sở Tư pháp 06 tháng đầu năm 2022 10/06/2022
18 148/BC-STP Báo cáo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 21/4/2022 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang trong 06 tháng đầu năm 2022 10/06/2022
19 641/QĐ-UBND Quyết định Quyết định ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Tuyên Quang 06/06/2022
20 3205/BC-CAT-QLHC Báo cáo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06 ngày 18/02/2022 của thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 28/05/2022