icon icon icon
Số - ký hiệu: 38-CTr/TU Ngày ban hành: 18/03/2023
Thể loại văn bản: Chương trình Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Tuyên Quang
Lĩnh vực: Văn bản của Đảng Ngày đăng: 14/04/2023
Trích yếu: Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới hiện nay
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:


STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 27-CT/TW Chỉ thị Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 25/12/2023
2 1756-CV/BNCTU Công văn Về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 27/04/2023
3 329-KH/TU Kế hoạch Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 10/04/2023
4 57-KH/ĐU Kế hoạch Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 31/03/2023
5 72-BC/ĐU Báo cáo Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác tháng 02/2023; phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2023 10/03/2023
6 57-NQ/ĐU Nghị Quyết Nghị quyết phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 06/03/2023
7 1885-CV/TU Công văn Về việc thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 01/02/2023
8 29-CTr/TU Chương trình hành động Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sâch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất tạo động lực đưa đất nước ta thành nước phát triển có thu nhập cao" 16/12/2022
9 49-KH/ĐU Kế hoạch Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 12/12/2022
10 47-KH/ĐU Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới 29/11/2022
11 46-KH/ĐU Kế hoạch Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chi bộ theo Chuyên đề năm 2023 22/11/2022
12 118-CV/ĐU Công văn Về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 26/10/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về xây dựng quy chế làm việc của đảng uỷ cơ sở và chi bộ 21/11/2022
13 67-BC/ĐU Báo cáo Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác tháng 10/2022; phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2022 10/11/2022
14 26-CTr/TU Chương trình hành động Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới 20/10/2022
15 45-KH/ĐU Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 31/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025 30/09/2022
16 42-KH/ĐU Kế hoạch Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 19/08/2022
17 41-KH/ĐU Kế hoạch Kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp Thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Khoá XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 17/08/2022
18 30-KL/ĐU Kết luận Kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ (mở rộng) kỳ thứ hai mươi tám (khóa X) 15/08/2022
19 54-BC/ĐU Báo cáo Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác tháng 7/2022; phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2022 09/08/2022
20 40-KH/ĐU Kế hoạch Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 04/08/2022