icon icon icon
Số - ký hiệu: 46-KH/ĐU Ngày ban hành: 22/11/2022
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: Đảng ủy Sở Tư pháp
Lĩnh vực: Văn bản của Đảng Ngày đăng: 24/11/2022
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chi bộ theo Chuyên đề năm 2023
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:


STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 77-KH/ĐU Kế hoạch Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu về nội dung bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 05/05/2024
2 77-KH/ĐU Kế hoạch Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu về nội dung bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 05/05/2024
3 73-KH/ĐU Kế hoạch Kế hoạch tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề văn hóa về "Giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 21/03/2024
4 31-CT/TW Chỉ thị Chỉ thị của ban bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toán, vệ sinh lao động trong tình hình mới 19/03/2024
5 27-CT/TW Chỉ thị Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 25/12/2023
6 1756-CV/BNCTU Công văn Về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 27/04/2023
7 329-KH/TU Kế hoạch Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 10/04/2023
8 57-KH/ĐU Kế hoạch Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 31/03/2023
9 38-CTr/TU Chương trình Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới hiện nay 18/03/2023
10 72-BC/ĐU Báo cáo Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác tháng 02/2023; phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2023 10/03/2023
11 57-NQ/ĐU Nghị Quyết Nghị quyết phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 06/03/2023
12 1885-CV/TU Công văn Về việc thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 01/02/2023
13 29-CTr/TU Chương trình hành động Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sâch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất tạo động lực đưa đất nước ta thành nước phát triển có thu nhập cao" 16/12/2022
14 49-KH/ĐU Kế hoạch Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 12/12/2022
15 47-KH/ĐU Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới 29/11/2022
16 118-CV/ĐU Công văn Về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 26/10/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về xây dựng quy chế làm việc của đảng uỷ cơ sở và chi bộ 21/11/2022
17 67-BC/ĐU Báo cáo Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác tháng 10/2022; phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2022 10/11/2022
18 26-CTr/TU Chương trình hành động Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới 20/10/2022
19 45-KH/ĐU Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 31/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025 30/09/2022
20 42-KH/ĐU Kế hoạch Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 19/08/2022