Số - ký hiệu: 329/BC-STP Ngày ban hành: 11/11/2022
Thể loại văn bản: Báo cáo Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Kinh tế - xã hội
Trích yếu: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triên kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022 (Phục vụ Đoàn giám sát của HĐND tỉnh)
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 4883/UBND-KT Công văn đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 23/11/2022
2 332/BC-STP Báo cáo Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 14/11/2022
3 310/BC-STP Báo cáo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 25/10/2022
4 51/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023 12/08/2022
5 48/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 09/08/2022
6 45/KH-STP Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam 27/07/2022
7 207/BC-STP Báo cáo Báo cáo kết quả công tác tư pháp; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 07 và 07 tháng năm 2022 17/07/2022
8 2645/UBND-THVX Công văn Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 07/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam 12/07/2022
9 2582/UBND-KT Công văn triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 07/07/2022
10 423/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 30/06/2022
11 41/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025 của Sở Tư pháp 23/06/2022
12 40/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Sở Tư pháp 23/06/2022
13 169/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 06 và 06 tháng đầu năm 2022 17/06/2022
14 109/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, nghị quyết số 11/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 05 và 05 tháng đầu năm 2022 16/05/2022
15 1387/UBND-TH Công văn thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21/4/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết kinh tế - xã hội 25/04/2022
16 81/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, nghị quyết số 11/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 04 và 04 tháng đầu năm 2022 17/04/2022
17 662/SKH-THKHQH Công văn báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 15/04/2022
18 870/UBND-TH Công văn Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ 18/03/2022
19 844/UBND-TH Công văn Triển khai thực hiện Công điện số 252/CĐ-TTg ngày 16/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 17/03/2022
20 13a/QĐ-HĐND Quyết định Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022 28/02/2022