icon icon icon
Số - ký hiệu: 207/BC-STP Ngày ban hành: 17/07/2022
Thể loại văn bản: Báo cáo Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Kinh tế - xã hội Ngày đăng: 22/07/2022
Trích yếu: Báo cáo kết quả công tác tư pháp; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 07 và 07 tháng năm 2022
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:


STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 66/KH-STP Kế hoạch Phát triển kinh tế -xã hội năm 2025 24/06/2024
2 2657/UBND-TH Công văn triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 16/6/2023 của Chính phủ về thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 21/06/2023
3 186/BC-STP Báo cáo Báo cáo kết quả công tác tư pháp; tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 06 và 06 tháng đầu năm 2023 14/06/2023
4 72/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và công tác giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 10/04/2023
5 49/BC-STP Báo cáo Báo cáo kết quả công tác tư pháp; tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 năm 2023 16/03/2023
6 465/UBND-TH Công văn Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về Báo cáo kết quả kiểm kê, đánh giá tình hình các nguồn lực của nền kinh tế 15/02/2023
7 14/NQ-CP Nghị Quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 09/02/2023
8 48/QĐ-BTP Quyết định Về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 17/01/2023
9 4883/UBND-KT Công văn đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 23/11/2022
10 332/BC-STP Báo cáo Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 14/11/2022
11 329/BC-STP Báo cáo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triên kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022 (Phục vụ Đoàn giám sát của HĐND tỉnh) 11/11/2022
12 310/BC-STP Báo cáo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 25/10/2022
13 51/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023 12/08/2022
14 48/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 09/08/2022
15 45/KH-STP Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam 27/07/2022
16 2645/UBND-THVX Công văn Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 07/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam 12/07/2022
17 2582/UBND-KT Công văn triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 07/07/2022
18 423/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 30/06/2022
19 41/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025 của Sở Tư pháp 23/06/2022
20 40/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Sở Tư pháp 23/06/2022