icon icon icon
Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh giai đoạn 2023 - 2026
Thứ Ba, ngày 25 tháng 7 năm 2023 - 10:04 - Lượt xem: 288


 Ngày 04/07/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về Kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh giai đoạn 2023 - 2026. Trong giai đoạn 2023 – 2026, Hội đồng nhân dân tỉnh đã đưa vào kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 39 văn bản, trong đó: ban hành mới 15 văn bản; ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần 14 văn bản, cụ thể:

- Năm 2023: 20 văn bản, gồm: 07 văn bản ban hành mới; 13 văn bản ban hành sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ một phần.

- Năm 2024: 04văn bản, gồm: 03 văn bản ban hành mới; 01 văn bản ban hành thay thế.

- Năm 2025: 04 văn bản ban hành mới.

- Năm 2026: 01 văn bản ban hành mới.

Danh mục chi tiết các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX ban hành giai đoạn 2023 – 2026 và thời hạn trình Hội đồng nhân dân tỉnh được quy định chi tiết tại Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, căn cứ vào các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, các chỉ đạo mới của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương và yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh, ngoài các nghị quyết theo phụ lục danh mục văn bản quy phạm pháp luật ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục đề xuất, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật khác gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/7/2023./.

Tin: Khổng Thành

 

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: