icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật >> Theo dõi thi hành pháp luật

Báo cáo số 515/BC-STP ngày 04/12/2023 của Sở Tư pháp Thứ 2, 4/12/2023

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh năm 2023

Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 04/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 2, 4/12/2023

Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn...

Quyết định số 23/QĐ-STP ngày 20/01/2023 của Sở Tư pháp Thứ 2, 23/1/2023

Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Sở Tư pháp năm 2023

Báo cáo số 320/BC-ĐKT999 ngày 02/11/2022 của Đoàn kiểm tra số 999 Thứ 4, 23/11/2022

Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2022

Công văn số 1419/STP-TTr ngày 16/11/2022 của Sở Tư pháp Thứ 4, 16/11/2022

Về việc báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022

Báo cáo số 282/BC-STP ngày 26/9/2022 của Sở Tư pháp Thứ 3, 27/9/2022

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát hình thi hành pháp luật về công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Công văn số 1000/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 16/8/2022 của Sở Tư pháp Thứ 4, 17/8/2022

Về việc báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP

Bộ Tư pháp kiểm tra, khảo sát công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật tại tỉnh Tuyên Quang Thứ 2, 18/7/2022

Sáng ngày 13/7/2022, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang, kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật năm 2022.

Quyết định số 110/QĐ-STP ngày 23/6/2022 của Sở Tư pháp Thứ 2, 11/7/2022

Ban hành Phương án khảo sát tình hình thi hành pháp luật về công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Công văn số 731/STP-XDKTTHPL &PBGDPL. ngày 16/6/2022 của Sở Tư pháp Thứ 2, 20/6/2022

Về việc gửi Danh mục văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022
Tổng số: 78 | Trang: 1 trên tổng số 8 trang