NĂM 2022

100,00%

Trước & Đúng hạn

0,00%

Quá hạn

 • Tiếp nhận: 514 hồ sơ
 • Giải quyết: 514 hồ sơ
Tháng 1/2022
 • Tiếp nhận: 200 hs.
 • Giải quyết: 200 hs.
 • 100,0% trước hạn
 • 0,0% đúng hạn
Tháng 2/2022
 • Tiếp nhận: 314 hs.
 • Giải quyết: 314 hs.
 • 100,0% trước hạn
 • 0,0% đúng hạn
Tháng 3/2022
 • Chưa có số liệu
Tháng 4/2022
 • Chưa có số liệu
Tháng 5/2022
 • Chưa có số liệu
Tháng 6/2022
 • Chưa có số liệu
Tháng 7/2022
 • Chưa có số liệu
Tháng 8/2022
 • Chưa có số liệu
Tháng 9/2022
 • Chưa có số liệu
Tháng 10/2022
 • Chưa có số liệu
Tháng 11/2022
 • Chưa có số liệu
Tháng 12/2022
 • Chưa có số liệuBIỂU CHI TIẾT TỪNG THÁNG TRONG NĂM 2022

CHƯA CÓ DỮ LIỆU CỦA THÁNG NÀY HOẶC FILE VĂN BẢN KHÔNG ĐÚNG ĐỊNH DẠNG