icon icon icon
Album: Khánh thành tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang - Đinh Công Thuỷ