icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh >> Văn bản chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch số 06/KH-STP ngày 15/01/2024 của Sở Tư pháp Thứ 5, 25/1/2024

Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Quyết định số 854-QĐ/ĐUK ngày 11/5/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thứ 5, 12/5/2022

khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2022

Kế hoạch số 26-KH/ĐU ngày 03/3/2022 của Đảng ủy Sở Tư pháp Thứ 6, 11/3/2022

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Kế hoạch số 27-KH/ĐU ngày 05/3/2022 của Đảng ủy Sở Tư pháp Thứ 6, 11/3/2022

Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 20/01/2022 của Tỉnh ủy Tuyên Quang Thứ 3, 8/2/2022

Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Công văn số 718/UBND-KGVX ngày 23/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 3, 23/3/2021

V/v sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Hướng dẫn số 36-HD/BTGTU ngày 04/12/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang Thứ 2, 10/12/2018

Hướng dẫn tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kế hoạch số 171/KH-TU ngày 02/03/2018 của Tỉnh ủy Tuyên Quang Thứ 6, 9/3/2018

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
Tổng số: 8 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang