icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật >> Văn bản quy phạm pháp luật

Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ Thứ 5, 30/12/2021

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ Thứ 4, 29/12/2021

Quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ Thứ 4, 29/12/2021

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ Tư pháp Thứ 5, 31/1/2019

Quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính Thứ 3, 18/4/2017

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính

Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 5, 30/3/2017

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp Thứ 4, 30/9/2015

Thông tư quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Tổng số: 7 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang