icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Các tổ chức bổ trợ tư pháp >> Đấu Giá

Thông báo số 2859/TB-BTPngày 20/8/2021 của Bộ Tư pháp Thứ 2, 23/8/2021

V/v công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản

Thông báo số 2883/TB-BTP ngày 07/8/2020 của Bộ Tư pháp Thứ 3, 11/8/2020

Về việc công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản
Tổng số: 3 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang