icon icon icon
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng
Thứ Năm, ngày 23 tháng 11 năm 2023 - 16:10 - Lượt xem: 122

Ngày 05/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND Ban hành cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND quy định cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang gồm 05 cấp, từ cấp I đến cấp V; ký hiệu biển báo cấp cháy rừng và chi tiết quy định về cấp dự báo cháy rừng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 46 và Mẫu số 04 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

Các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND gồm: Bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo chỉ tiêu P và Bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo chỉ tiêu H.

Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/11/2023./.

Chi tiết tại: https://vbpl.vn/tuyenquang/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=163334&dvid=303

Tin: Khổng Thành
 

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: