icon icon icon
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
Thứ Hai, ngày 31 tháng 7 năm 2023 - 20:35 - Lượt xem: 553

Ngày 22/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ và Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 18/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

 Với mục đích nhằm tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, chính sách, các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết số 27-NQ/TW, Nghị quyết số 77-NQ/CP, Chương trình hành động số 38-CTr/TU; nâng cao nhận thức, quyết tâm chính trị, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, cụ thể hóa mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết số 27-NQ/TW, Nghị quyết số 77-NQ/CP, Chương trình hành động số 38-CTr/TU liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh thành các nhiệm vụ, đề án triển khai công việc cụ thể; giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. 

Kế hoạch đã đề ra 07 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, như sau:

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hai là, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Ba là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Bốn là, tiếp tục đổi mới hoạt động của chính quyền địa phương; xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Năm là, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Sáu là, thực hiện có hiệu quả cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bảy là, tăng cường hội nhập quốc tế đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Tin: Trương Lan.

 

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: