icon icon icon
Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính; quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch
Thứ Bảy, ngày 1 tháng 7 năm 2023 - 14:09 - Lượt xem: 326

Ngày 17/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 163/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý; quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến; quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang.

 Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý; 07 quy trình nội bộ, liên thông trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch, cụ thể:

* 03 danh mục thủ tục lĩnh vực trợ giúp pháp lý, gồm: (1) Yêu cầu  trợ  giúp pháp lý; (2) Rút yêu cầu trợ  giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý; (3) Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý. 

* 03 quy trình nội bộ trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, gồm: (1) Yêu cầu trợ  giúp pháp lý; (2) Rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý; (3) Thay đổi người thực hiện  trợ  giúp pháp lý.

* 02 quy trình nội bộ lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBDN cấp huyện, cấp xã: (1) Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến tại UBND cấp huyện; (2) Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến tại UBND cấp xã. 

* 02 quy trình liên thông lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBDN cấp huyện, cấp xã: (1) Liên thông đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến tại UBND cấp huyện; (2) Liên thông đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến tại UBND cấp xã./.

Tải Quyết định số 163/QĐ-UBND đính kèm

https://tuphaptuyenquang.gov.vn/DetailView/61828/40/65/Quyet-dinh-so-163/QD-UBND-ngay-17/3/2023-cua-Chu-tich-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Tuyen-Quang.html

 

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: