icon icon icon
Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Thứ Ba, ngày 25 tháng 4 năm 2023 - 13:47 - Lượt xem: 588

Ngày 12/4/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Văn bản số 1470/UBND-THCBKS chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trong đó UBND tỉnh yêu cầu:

1. Người đứng đầu các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

a) Chủ động, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng việc tái cấu trúc quy trình, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022; Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ khi được các Bộ, ngành ở Trung ương triển khai thực hiện. 

b) Tập trung rà soát, hoàn thiện, đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022, Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023; Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 19/8/2022, Văn bản số 4474/UBND-THCBKS ngày 15/11/2022; Văn bản số 1231/UBND-NC ngày 29/3/2023; ... 

c) Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến; không để tình trạng hồ sơ trực tuyến giải quyết chậm, muộn hoặc không được tiếp nhận, xử lý trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh theo quy định. 

2. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị: Sở Giao thông vận tải; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tư pháp; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Công ty Điện lực Tuyên Quang; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Nghiên cứu Chương trình hỗ trợ kỹ thuật Chuyển đổi Chính phủ số; Báo cáo đánh giá trải nghiệm người dùng sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Ngân hàng thế giới ban hành kèm theo Văn bản số 1842/VPCP-KSTT ngày 21/3/2023 của Văn phòng Chính phủ (được gửi kèm theo) để tham khảo, đề xuất, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp chung (nếu có) trong việc tham mưu giải pháp nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ công trực tuyến, cải 3 thiện trải nghiệm của người dùng dịch vụ công, thiết kế tái cấu trúc các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị theo hướng "lấy người dùng làm trung tâm". 

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, tham mưu, đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật để các cơ quan, đơn vị triển khai các dịch vụ công trực tuyến; công khai, cập nhật kịp thời thông tin cán bộ, công chức, viên chức hỗ trợ người dân, tổ chức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến được chỉ đạo tại khoản 1 Văn bản này; 

b) Tổng hợp, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh việc triển khai các giải pháp của các cơ quan, đơn vị nêu tại khoản 2 Văn bản này (nếu có), đảm bảo triển khai phù hợp tại địa phương. 

c) Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và nắm bắt kịp thời việc đề xuất, triển khai thực hiện các dịch vụ công trức tuyến; việc tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh danh sách các cơ quan, đơn vị triển khai còn hình thức, chưa đảm bảo theo quy định. 

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang: Lựa chọn các hình thức phù hợp thực hiện tuyên truyền sâu rộng về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến để người dân, tổ chức biết và thực hiện./.

Tin: Lê Thị Thành

 


Tổng số: 329 | Trang: 1 trên tổng số 33 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: