icon icon icon
Một số nội dung cơ bản của Thông tư số 20/2022/TT-BNN&PTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thứ Năm, ngày 23 tháng 3 năm 2023 - 16:11 - Lượt xem: 229

Ngày 22/12/2022, Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 20/2022/TT-BNNPTNT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (sau đây viết tắt là Thông tư số 20/2022/TT-BNNPTNT), có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2023 và thay thế Thông tư số 49/2014/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thông tư số 20/2022/TT-BNNPTNT quy định một số nội dung, cụ thể:

 1. Về phạm vi điều chỉnh

Thông tư số 20/2022/TT-BNNPTNT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, bao gồm:

(1) Lĩnh vực giám định tư pháp; Quy chuẩn chuyên môn áp dụng cho hoạt động giám định tư pháp; Thời hạn giám định tư pháp.

(2) Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc.

(3) Quy trình tổ chức thực hiện giám định tư pháp.

2. Về đối tượng áp dụng

Thông tư số 20/2022/TT-BNNPTNT áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

3. Về các lĩnh vực giám định tư pháp 

Điều 3 Thông tư số 20/2022/TT-BNNPTNT quy định các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, bao gồm:

(1) Giám định tư pháp về trồng trọt và bảo vệ thực vật;

(2) Giám định tư pháp về chăn nuôi và thú y; 

(3) Giám định tư pháp về lâm nghiệp; 

(4) Giám định tư pháp về diêm nghiệp; 

(5) Giám định tư pháp về thủy sản; 

(6) Giám định tư pháp về thủy lợi; 

(7) Giám định tư pháp về phòng, chống thiên tai; 

(8) Giám định tư pháp về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối;

(9) Giám định tư pháp về ngành, lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.

4. Về tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 20/2022/TT-BNNPTNT, công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam được lựa chọn, xem xét bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn phải có đủ 03 tiêu chuẩn, gồm: 

(1) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, không thuộc các trường hợp như: 

(1.1) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

(1.2) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xoá án tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý; đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý;

(1.3) Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

(2) Có trình độ đại học trở lên do cơ sở giáo dục của Việt Nam đào tạo theo quy định của pháp luật hoặc do cơ sở giáo dục nước ngoài đào tạo và được công nhận để sử dụng tại Việt Nam; 

(3) Có thời gian hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên tính từ ngày bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức hoặc ký hợp đồng lao động, phù hợp với lĩnh vực giám định tư pháp mà người đó được bổ nhiệm.

5. Về hồ sơ đề nghị bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thành phần hồ sơ đề nghị bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn bao gồm: 

(1) Văn bản đề nghị bổ nhiệm và cấp thẻ giám định tư pháp của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp, trong đó có nội dung xác nhận người được đề nghị bổ nhiệm đủ tiêu chuẩn theo quy định; 

(2) Bản sao các văn bằng từ trình độ đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn được đề nghị bổ nhiệm; Văn bản công nhận của cấp có thẩm quyền đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (nếu có);

(3) Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp (có xác nhận của cấp có thẩm quyền); 

(4) 02 ảnh màu chân dung cỡ 02cm x 03cm (chụp trong thời gian 06 tháng gần nhất);

(5) Các giấy tờ khác chứng minh người được đề nghị bổ nhiệm đủ tiêu chuẩn (nếu có).

6. Hồ sơ đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thành phần hồ sơ đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị miễn nhiệm; 

(2) Văn bản, giấy tờ chứng minh giám định viên tư pháp thuộc một trong các trường hợp được miễn nhiệm theo quy định pháp luật, như sau:

(2.1) Không còn đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp;

(2.2) Thuộc một trong các trường hợp không được bổ nhiệm giám định viên tư pháp;

(2.3) Bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính do cố ý vi phạm quy định của pháp luật về giám định tư pháp;

(2.4) Thực hiện một trong các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật giám định tư pháp;

(2.5) Có quyết định nghỉ hưu hoặc quyết định thôi việc, trừ trường hợp có văn bản thể hiện nguyện vọng tiếp tục tham gia hoạt động giám định tư pháp và cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp có nhu cầu sử dụng phù hợp với quy định của pháp luật;

(2.6) Chuyển đổi vị trí công tác hoặc chuyển công tác sang cơ quan, tổ chức khác mà không còn điều kiện phù hợp để tiếp tục thực hiện giám định tư pháp;

(2.7) Theo đề nghị của giám định viên tư pháp. Trường hợp giám định viên tư pháp là công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng thì phải được sự chấp thuận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp;

(2.8) Giám định viên tư pháp được bổ nhiệm để thành lập Văn phòng giám định tư pháp nhưng sau thời hạn 01 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm không thành lập Văn phòng hoặc sau thời hạn 01 năm, kể từ ngày có quyết định cho phép thành lập Văn phòng mà không đăng ký hoạt động.

Bên cạnh các quy định nêu trên, Thông tư số 20/2022/TT-BNNPTNT còn quy định các nội dung về công nhận, hủy bỏ công nhận và đăng tải danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; quy trình tổ chức thực hiện giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn…

Chi tiết tại địa chỉ: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=158124&Keyword=20/2022/TT-BNNPTNT

 

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: