icon icon icon
UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Thứ Hai, ngày 20 tháng 3 năm 2023 - 16:00 - Lượt xem: 455

Ngày 02/3/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Văn bản số 722/UBND-THCBKS chỉ đạo thực hiện Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở, thủ trưởng Ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn triển khai, thực hiện nghiêm Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ và tổ chức triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo; quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; kịp thời công khai thủ tục hành chính, bộ phận tạo thành thủ tục hành chính và 07 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trên Trang thông tin điện tử, Bộ phận Một cửa; tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định nêu trên theo thẩm quyền; Kịp thời gửi Công an tỉnh khó khăn, vướng mắc (nếu có) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định; giao người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh kịp thời cập nhật các Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ, ngành ở Trung ương đối với các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP trên Cổng dịch vụ công quốc gia; Cổng thông tin điện tử của Bộ, ngành để hoàn thiện hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục, quy trình nội bộ; xây dựng quy trình điện tử và công khai thủ tục hành chính, bộ phận tạo thành thủ tục hành chính theo quy định.

Đồng thời UBND cũng đã giao cụ thể cho: (1) Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm vụ rà soát, tham mưu hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh bảo đảm việc kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sử dụng đầy đủ 03 dịch vụ kết nối, chia sẻ theo hướng dẫn tại Văn bản số 761/VPCP-KSTT ngày 29/01/2022 của Văn phòng Chính phủ phục vụ việc tra cứu thông tin về cư trú trong thực hiện thủ tục hành chính; Kịp thời thông báo, hướng dẫn các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính các tính năng trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh khi được hoàn thiện, thay đổi để nắm bắt, áp dụng, đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cho người dân, tổ chức. (2) Công an tỉnh là cơ quan đầu mối triển khai, hướng  dẫn,  tập  huấn  cho  cán  bộ, công  chức,  viên  chức, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền được giao tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công khai thác thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu  quốc  gia  về dân cư để thực  hiện  nghiêm việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy; kịp  thời  tổng  hợp khó khăn, vướng mắc (nếu có) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ  trì  triển  khai  hiệu  quả Kế  hoạch số 37/KH-UBND  ngày 27/02/2023 của UBND tỉnh về kiểm tra, khảo sát công tác triển khai, thực hiện các phương thức sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết thủ tục   hành   chính,   dịch   vụ công   tại   Nghị định   số 104/2022/NĐ-CP  ngày 21/12/2022 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; Cung cấp cho các cơ quan, đơn vị 07 phương thức sử dụng thông tin công  dân thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để thực hiện công khai và tạo điều kiện  cho  người  dân,  doanh  nghiệp tìm hiểu thông tin khi thực hiện thủ tục hành chính; (3) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang tiếp tục lựa chọn các hình thức phù hợp tuyên truyền sâu rộng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số107/2021/NĐ-CP  ngày  06/12/2021; Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 và Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28/02/2023./.
 
Tin: Nguyễn Thị Hòa 

 


Tổng số: 961 | Trang: 1 trên tổng số 97 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: