icon icon icon
Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám sát
Thứ Năm, ngày 5 tháng 1 năm 2023 - 16:10 - Lượt xem: 204

Ngày 30/12/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Văn bản số 5540/UBND-THCBKS chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám sát, theo đó, nhằm tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

 1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương (Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; - Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet), các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền, triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

a) Rà soát, xác định và phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát, hoàn thành chậm nhất trong tháng 3 năm 2023; triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với các hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát đang vận hành, hoàn thành chậm nhất trong tháng 9 năm 2023.

b) Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật khi đầu tư, mua sắm camera giám sát hoặc thuê dịch vụ công nghệ thông tin có sử dụng camera giám sát; kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng định kỳ theo quy định đối với các hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát.

c) Sử dụng camera giám sát đáp ứng các yêu cầu về bảo đảm an toàn thông tin mạng theo quy định; không sử dụng camera giám sát không có chứng nhận xuất xứ, chất lượng sản phẩm hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền cảnh báo không bảo đảm an toàn thông tin mạng.

d) Đáp ứng nguồn lực, kinh phí bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra mất an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin, lộ bí mật nhà nước từ các hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát thuộc phạm vi quản lý.

đ) Xây dựng và rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng của cơ quan, đơn vị, trong đó quy định rõ sử dụng camera giám sát phải bảo đảm an toàn thông tin mạng.

g) Tổ chức thực hiện áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát sau khi được ban hành trong phạm vi quản lý.

2. Giao trách nhiệm.

2.1. Sở Thông tin và Truyền thông: Ưu tiên lồng ghép các nội dung tuyên truyền, hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin mạng cho camera giám sát trong quá trình triển khai Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” theo Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tuyên truyền, phổ biến, tổ chức hướng dẫn áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát khi được ban hành. - Phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố danh mục camera giám sát đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát.

2.2. Công an tỉnh: Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân lợi dụng camera giám sát để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. - Tổ chức đánh giá an ninh thông tin đối với hệ thống camera giám sát tại các công trình quan trọng, các hệ thống thông tin quan trọng trên địa bàn tỉnh trước khi đưa vào vận hành, sử dụng.

2.3. Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan báo chí: có trách nhiệm bố trí chuyên mục, phát sóng chương trình, tin bài về an toàn thông tin mạng, trong đó có nội dung liên quan đến camera giám sát để nâng cao nhận thức và phổ biến kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin mạng cho người sử dụng.

2.4. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet: Chủ động kiểm tra và xử lý các camera giám sát không bảo đảm an toàn thông tin mạng do doanh nghiệp cung cấp trên hạ tầng mạng lưới của doanh nghiệp. Chủ động thông báo cho người sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp khi phát hiện camera giám sát của người sử dụng không bảo đảm an toàn thông tin mạng. Phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc theo dõi, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các camera giám sát không bảo đảm an toàn thông tin mạng. Phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Công an trong việc phát hiện và xử lý tổ chức, cá nhân lợi dụng camera giám sát để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tin: Lê Thanh.

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: