Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về cải cách thể chế
Thứ Hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022 - 07:30
Ngày 19/7/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” (sau đây viết tắt là Cuộc thi).

 Theo đó, đối tượng dự thi là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên, đang sinh sống, công tác, lao động và học tập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi). Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh với nội dung, hình thức, thời gian tổ chức, phương thức và giải thưởng Cuộc thi như sau:

1. Về nội dung thi tập trung tìm hiểu nội dung một số văn bản sau:

- Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII. 

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 18/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

 - Hiến pháp năm 2013; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019); Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Công văn số 2544/UBND-NC ngày 26/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; Báo cáo số 317/BC-BTP ngày 31/12/2021 của Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo số 12/BCUBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

(Các văn bản nêu trên sẽ được đăng tải trên phần mềm Cuộc thi).

2. Về hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh (địa chỉ: https://tuyenquang.gov.vn/Pages/Home.aspx), Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ: https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn/) và Báo Tuyên Quang online.

3. Về thời gian thi

Cuộc thi được tổ chức làm 02 vòng thi, gồm vòng thi sơ khảo và vòng thi chung khảo, cụ thể:

 Vòng Sơ khảo: được tổ chức làm 02 đợt thi, trong đó: 

- Đợt 1: Từ ngày 15/8/2022 đến hết ngày 30/8/2022. 

- Đợt 2: Từ ngày 15/9/2022 đến hết ngày 30/9/2022. 

 Vòng chung khảo: Được tổ chức từ ngày 15/10/2022 đến hết ngày 30/10/2022; tham gia vòng thi là 200 thí sinh (mỗi đợt thi của vòng thi sơ khảo lựa chọn 100 thí sinh có điểm số cao nhất). 

4. Về phương thức thi

Mỗi đợt thi của vòng thi sơ khảo và vòng thi chung khảo, người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính 4 hoặc các thiết bị di động có kết nối internet theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 30 phút/01 lần thi (hệ thống phần mềm thi sẽ tự động ngắt thời gian làm bài thi khi hết 30 phút kể từ thời gian người dự thi bắt đầu làm bài thi). Mỗi người dự thi sẽ có 01 mã Đề thi (gồm 29 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số người tham gia trả lời đúng các câu hỏi) trong ngân hàng câu hỏi. Mỗi cá nhân được dự thi tối đa 05 lượt thi.

5. Về giải thưởng Cuộc thi

Vòng sơ khảo: Mỗi đợt thi Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích. 

Vòng chung khảo: Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 05 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Kế hoạch giao trách nhiệm cho Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, Báo Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động tổ chức Cuộc thi. Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Phát động công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị tham gia Cuộc thi (Riêng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phát động 100% công chức, viên chức tham gia); tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên và Nhân dân thuộc phạm vi quản lý tham gia Cuộc thi; kết thúc Cuộc thi, báo cáo kết quả thực hiện (qua Sở Tư pháp tổng hợp) trước ngày 03/11/2022./.

Tin: Nguyễn Hiền

 




308 views

Tổng số: 648 | Trang: 1 trên tổng số 65 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: