icon icon icon
Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và quán triệt văn bản của Trung ương
Thứ Hai, ngày 18 tháng 7 năm 2022 - 17:00 - Lượt xem: 577

Ngày 16/7/2022, Đảng uỷ Sở Tư pháp tổ chức hội nghị Đảng bộ, sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022 và quán triệt, triển khai văn bản của Trung ương. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì thảo luận

Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác lãnh đạo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy đã lãnh đạo cơ quan, chi bộ trực thuộc, các đoàn thể bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, của Đảng ủy, chương trình công tác của ngành, của cơ quan, đoàn thể cấp trên, tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo cơ quan bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh, tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tư pháp; tổ chức thực hiện có hiệu quả trên hầu khắp các lĩnh vực công tác tư pháp, trong đó tập trung xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2022. Kết quả công tác trên các lĩnh vực hầu hết đều đảm bảo yêu cầu về chất lượng, hiệu quả với những kết quả nổi bật, như: Tổ chức thực hiện và hoàn thành 96/96 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đảm bảo tiến độ, có chất lượng (đạt 100%); hoàn thành 98/98 nhiệm vụ thường xuyên, 50/72 nhiệm vụ có thời hạn theo kế hoạch, đạt 69,4 % kế hoạch năm; 03/03 chỉ tiêu thu đều vượt theo kế hoạch 6 tháng. Tiếp tục thực hiện và tham mưu với chính quyền tỉnh thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đổi mới, nâng cao chất lượng và đảm bảo tiến độ thẩm định văn bản, 100% văn bản thẩm định đảm bảo tiến độ, chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng các dự thảo văn bản trước khi trình HĐND, UBND tỉnh ban hành. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội. Hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở được duy trì, góp phần hạn chế đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người dân. Công tác quản lý nhà nước về hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, xử lý vi phạm hành chính tiếp tục được tăng cường. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được triển khai thường xuyên, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp tiếp tục được đẩy mạnh, năm 2021 chỉ số cải cách hành chính của Sở Tư pháp đạt 95,18%, là năm thứ 8 liên tục dẫn đầu các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh.  Công tác ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý, lãnh đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành, của cơ quan, đồng thời tạo điều kiện cho mọi cá nhân, tổ chức trong ngành, cơ quan được tiếp cận thông tin một cách kịp thời, đầy đủ.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, thực hiện tốt, đạt và vượt mức các chỉ tiêu Chương trình công tác năm 2022 đã đề ra. Thực hiện tốt việc thông tin thời sự, tổ chức, phối hợp tổ chức các hội nghị quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết của Đảng; triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kịp thời ban hành kế hoạch, tổ chức học tập Chuyên đề năm 2022; tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; hoàn thành chương trình công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; quan tâm thực hiện công tác phát triển đảng viên. Chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề đảm bảo đúng quy định.

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng uỷ lãnh đạo tập trung thực hiện, hoàn thành đầy đủ, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các nhiệm vụ đã đề ra và các nhiệm vụ được giao đột xuất; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; quan tâm công tác phát triển Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát; tổ chức tổng kết, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên theo quy định.

Ảnh: Đồng chí Đặng Thị Thanh Hương, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ quán triệt văn bản

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã quán triệt các văn bản của Trung ương, gồm: (1) đồng chí Đặng Thị Thanh Hương, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; (2) đồng chí Nguyễn Hữu Trúc, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Giám đốc Sở quán triệt Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (3) đồng chí Vũ Thị Như Trang, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Giám đốc Sở quán triệt Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về luân chuyển cán bộ.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp trao Giấy khen cho tập thể, cá nhân

Cũng tại Hội nghị, Đảng uỷ đã trao tặng Giấy khen của Đảng uỷ Sở Tư pháp cho 01 tập thể và 04 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021   2022./.

Tin: Minh Hiền

Ảnh: Đức Thành 

 


Tổng số: 329 | Trang: 1 trên tổng số 33 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: