Nâng cao chất lượng phối hợp hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
Thứ Hai, ngày 13 tháng 6 năm 2022 - 19:03
Tham gia tố tụng là một trong những hình thức trợ giúp pháp lý quan trọng, góp phần bảo đảm cho người nghèo, đối tượng chính sách, người già cô đơn, trẻ em không nơi nương tựa, người dân tộc thiểu số,… được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp miễn phí. Trong những năm qua công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, nâng cao cả về số lượng và chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý (TGPL).

 Để thực hiện tốt Thông tư liên tịch số  10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao quy định phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, hằng năm, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (viết tắt là HĐPH liên ngành) ban hành Kế hoạch công tác và các văn bản tổ chức triển khai thực hiện, trong đó quy định cụ thể, rõ ràng về trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong công tác TGPL, xác lập cơ chế phối hợp thông tin kịp thời giữa Trung tâm TGPL với các cơ quan tiến hành tố tụng, Trại tạm giam, nhà tạm giữ trong việc đề nghị phân công người tham gia thực hiện TGPL. 

 

Ảnh: Hội nghị triển khai công tác năm 2022

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đã bám sát các mục tiêu, chương trình, kế hoạch của tỉnh, của ngành và những yêu cầu thực tiễn nhằm chủ động kịp thời tham mưu với HĐPH liên ngành ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành và triển khai thực hiện có hiệu quả, đặt người được TGPL làm trung tâm, các hoạt động TGPL của Trung tâm đều được triển khai thực hiện một cách toàn diện và đã đạt được những kết quả tích cực. Trung tâm đã thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ về TGPL trong hoạt động tố tụng cho người thực hiện TGPL, viên chức TGPL. Tham gia các hội nghị tập huấn chuyên sâu với các chuyên đề liên quan đến lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, đất đai... do Cục TGPL (Bộ Tư pháp) tổ chức.  

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện cung cấp Bảng thông tin tại các cơ quan tiến hành tố tụng, Trại tạm giam, nhà tạm giữ; in và cấp phát miễn phí tờ gấp pháp luật cho người dân trên địa bàn tỉnh. Trung tâm đã thụ lý phân công người thực hiện TGPL tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tổng số 124 vụ việc (hình sự 118, dân sự 06) cho 124 người thuộc diện TGPL. Chất lượng tham gia tố tụng của người thực hiện TGPL bào chữa, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người được TGPL ngày càng được nâng cao; những quan điểm, đề nghị của người thực hiện TGPL trong các vụ án đã được Hội đồng xét xử chấp nhận góp phần quan trọng cho các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử được khách quan, toàn diện; đánh giá đúng bản chất của vụ án, hành vi phạm tội của bị can, bị cáo để xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng và trách nhiệm giải quyết vụ án của các cơ quan tiến hành tố tụng các cấp, hạn chế thấp nhất các trường hợp oan sai, giảm bớt kháng cáo, kháng nghị. 

Để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động TGPL trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc rà soát, kiểm tra xác minh diện người TGPL; giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện quyền yêu cầu TGPL, phân công người thực hiện TGPL kịp thời và hiệu quả, đảm bảo 100% người thuộc diện TGPL đều được TGPL khi có yêu cầu. 

                                                             Nguyễn Thị Nguyệt

 
684 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: