icon icon icon
Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2022
Thứ Bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2022 - 14:44 - Lượt xem: 482

Ngày 24/5/2022, Giám đốc Sở Tư pháp đã Quyết định ban hành Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2022

 Việc ban hành và thực hiện Kế hoạch nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, công việc nội bộ của cơ quan, đơn vị, qua đó góp phần đảm bảo thực hiện đạt được mục tiêu cải cách thủ tục hành chính theo Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của Sở Tư pháp năm 2022.

Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL áp dụng đối với 04 phòng, đơn vị thuộc Sở; 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp.

Theo Kế hoạch, các nội dung sẽ tập trung thực hiện như: Xây dựng mục tiêu chất lượng hàng năm và tổ chức thực hiện; thường xuyên nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên  quan đến hoạt động xử lý công việc vào Hệ thống quản lý chất lượng để áp dụng thực hiện; rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định ISO phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra việc áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tư pháp và thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho công chức, viên chức Sở Tư pháp.

Ngoài ra, trong năm 2022, Lãnh đạo Sở sẽ tiến hành đánh giá nội bộ, tổ chức họp xem xét của Lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; qua đó xác định rõ các ưu điểm, chỉ ra tồn tại, hạn chế và đề ra các biện pháp nhằm cải tiến HTQLCL đảm bảo áp dụng hiệu quả trong thực tiễn.

Để việc tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, cần phải đảm bảo việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL của Sở Tư pháp phải phù hợp theo yêu cầu tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Phạm vi áp dụng HTQLCL đạt 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và một số công việc nội bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, cần thường xuyên tuyên truyền, phổ biến về lợi ích của HTQLCL, giúp cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL tại cơ quan. Đảm bảo hàng năm đạt 100% số điểm của Tiêu chí/Tiêu chí Thành phần 7.4. “Áp dụng, duy trì, cải tiến và tự công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan” trong bộ Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 14/04/2021 phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”.

Tin: Huyền Hương

 

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: