Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Thứ Ba, ngày 17 tháng 5 năm 2022 - 08:48
Ngày 11/5/2022, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định chủ trì cuộc họp.
Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định chủ trì cuộc họp
 
Tham dự cuộc họp có 11 đại biểu đại diện Ban Pháp chế - HĐND tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Tài chính, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị quyết), Hội Luật gia tỉnh, UBND thành phố Tuyên Quang. 
 
Tại cuộc họp, đồng chí Mai Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo đã trình bày sự cần thiết ban hành Nghị quyết quy định mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là nhằm triển khai thi hành kịp thời, có hiệu quả Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; đồng thời thể hiện sự quan tâm, tri ân của tỉnh đối với người có công với cách mạng và đại diện thân nhân của họ. Nội dung dự thảo Nghị quyết quy định về mức chi thăm hỏi, tặng quà nhân dịp ngày lễ, tết, gồm: Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Quốc khánh (2/9) và Tết Nguyên đán theo từng nhóm đối tượng người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng .
 
100% thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định đã thảo luận, nhất trí cao sự cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành dự thảo Nghị quyết, đồng thời tham gia góp ý đối với dự thảo Nghị quyết về tên gọi, nguyên tắc, đối tượng được thăm hỏi, tặng quà và mức chi thăm hỏi, tặng quà.
 
Thay mặt Hội đồng tư vấn thẩm định, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định kết luận nội dung cuộc họp: Nhất trí đối với sự cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét để trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định đối tượng và mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh sửa tên gọi của dự thảo Nghị quyết, điều chỉnh nguyên tắc áp dụng cho chặt chẽ; đối với đối tượng, nhóm đối tượng được thăm hỏi, tặng quà đề nghị gộp nhóm đối tượng 5 vào đối tượng 1; tăng theo hướng làm tròn mức chi thăm hỏi, tặng quà đối với nhóm đối tượng 3,4 để bảo đảm số tiền chi thăm hỏi không bị lẻ và phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay; hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trước khi trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành./.
 
Tin, ảnh: Trương Thị Lan264 views

Tổng số: 240 | Trang: 1 trên tổng số 24 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: