icon icon icon
Tiếp tục quán triệt các nghị quyết, đề án của BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Thứ Hai, ngày 13 tháng 9 năm 2021 - 17:39 - Lượt xem: 1.594

Chiều 13-9, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy; các đề án của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh tiếp tục chương trình làm việc.

 16h30: Kết luận hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục hoàn thiện và tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, đề án, bảo đảm tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm chắc, hiểu rõ, có sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ; khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy và các đề án của UBND tỉnh được triển khai tại hội nghị

Các cấp, ngành tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệu vụ, giải pháp của các nghị quyết, đề án; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, đề án, nhất là tuyên truyền, phổ biến tinh thần chỉ đạo, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo trong quá trình thực hiện đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021.

Để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, BTV Tỉnh ủy thống nhất, phân công các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo việc triển khai thực hiện; Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thông qua UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế để triển khai thực hiện; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập những nội dung cốt lõi của nghị quyết, đề án làm tài liệu chung của tỉnh phục vụ công tác nghiên cứu, phổ biến, triển khai thực hiện; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát việc xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện nghị quyết, đề án đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả.

16h05: Hội nghị thảo luận

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm chủ trì thảo luận.

Định hướng phần thảo luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị các đại biểu tập trung vào các nội dung: nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai, cụ thể hóa với từng nghị quyết, đề án để các nghị quyết sát với thực tiễn, thực sự đi vào cuộc sống; việc xác định mục tiêu của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở các mục tiêu của mỗi nghị quyết, đề án của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lâm Bình cho biết việc quán triệt, học tập các nghị quyết, đề án huyện sẽ tổ chức xong trong tháng 9. Để cụ thể hóa các nghị quyết đề án của tỉnh, huyện cũng đã xây dựng và sẽ ban hành các nghị quyết, đề án trước 20-9, ban hành các kế hoạch trong tháng 10, phân công cán bộ phụ trách thực hiện.

Thảo luận về phát triển du lịch, đồng chí cho rằng, huyện sẽ tổ chức chỉ đạo chặt chẽ các giải pháp phát triển du lịch cộng đồng. Đối với các điểm đã đón khách phải nâng cao chất lượng dịch vụ; bổ sung các dịch vụ mới; tạo cảnh quan. Huyện đề nghị tỉnh có cơ chế thu hút nhà đầu tư khai thác các điểm du lịch có giá trị; sớm có chủ trương, bố trí kinh phí thực hiện quy hoạch chi tiết; hỗ trợ ưu tiên xây dựng làng văn hóa và các sản phẩm du lịch.

14h: Tiếp tục quán triệt các nghị quyết, đề án

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn quán triệt Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 25/5/2021 BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, phát triển đô thị và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí nhấn mạnh việc BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh xây dựng và ban hành các nghị quyết, đề án là rất cần thiết, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tạo điều kiện, động lực thúc đẩy cho Tuyên Quang phát triển trong thời gian tới.

Đồng chí nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả về quy hoạch đô thị và phát triển đô thị; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch đô thị; phát triển đô thị và đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị; ban hành, thực hiện các cơ chế, chính sách đẩy mạnh huy động nguồn lực phục vụ hiệu quả công tác quy hoạch và phát triển đô thị.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh
dự tại điểm cầu Na Hang.

Đối với Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 25/5/2021 của BTV Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã khái quát tình hình phát triển công nghiệp trên địa tỉnh trong thời gian qua, những tồn tại, hạn chế và chỉ ra những nguyên nhân.

Với quan điểm phát triển công nghiệp của tỉnh phải phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của cả nước và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, tỉnh đề ra 6 mục tiêu cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 27.700 tỷ đồng, tăng bình quân 5 năm trên 14%; cơ cấu lao động ngành công nghiệp chiếm trên 25,8%; cơ cấu ngành công nghiệp trong GRDP của tỉnh đạt trên 24,7%; hoàn thành quy hoạch, thành lập mới, điều chỉnh mở rộng một số khu công nghiệp; quy hoạch, thành lập mới ít nhất 5 cụm công nghiệp; tỷ lệ trung bình lấp đầy khu, cụm công nghiệp phấn đấu đạt trên 60%.

Đại biểu dự tại điểm cầu UBND tỉnh.

Đồng chí cho biết, với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp sẽ bảo đảm công nghiệp phát triển phù hợp với điều kiện của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách địa phương, góp phần xây dựng, hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các chính sách về thu hút đầu tư; kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh
dự tại điểm cầu Yên Sơn.

Đối với Đề án của UBND tỉnh về thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đề ra mục tiêu chung là cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc. Tỉnh phấn đấu giai đoạn 2021-2025, thu hút được khoảng 45.000 - 50.000 tỷ đồng, trong đó vốn FDI khoảng 15.000 - 20.000 tỷ đồng.

Điểm cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ dự tại điểm cầu Hàm Yên. 

Tại điểm cầu Sở Tư pháp.

Các đại biểu Đảng bộ xã Hợp Hoà (Sơn Dương) dự hội nghị trực tuyến.

Nguồn: baotuyenquang.gov.vn


Tổng số: 340 | Trang: 1 trên tổng số 34 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: