Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận 80-KL/TW và xây dựng mô hình phổ biến giáo dục pháo luật hiệu quả tại bộ, ngành, địa phương
Thứ Sáu, ngày 18 tháng 12 năm 2020 - 08:48
Ngày 15-12-2020, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận 80-KL/TW và xây dựng mô hình phổ biến giáo dục pháo luật (PBGDPL) hiệu quả tại bộ, ngành, địa phương. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì hội nghị.

 Đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị điểm cầu Tuyên Quang. Tham dự có 42 đại biểu là Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính Tỉnh uỷ; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; Lãnh đạo Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện, thành phố.

Ảnh: Đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị điểm cầu Tuyên Quang

Hội nghị đã quán triệt những nội dung cơ bản, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo tinh thần, nội dung Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi, thảo luận về các mô hình, cách thức tổ chức thực hiện hoạt động PBGDPL có hiệu quả; về những khó khăn, vướng mắc, của bộ, ngành, địa phương trong công tác PBGDPL; đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện Kết luận số 80-KL/TW và Quyết định số 1521/QĐ-TTg bảo đảm khả thi, hiệu quả phù hợp với bối cảnh, điều kiện tình hình thực tế; trao đổi, thảo luận chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong tham gia PBGDPL; vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL và tổ chức pháp chế trong tham mưu, tư vấn thực hiện công tác PBGDPL; các giải pháp để huy động sự tham gia của các doanh nghiệp trong thực hiện PBGDPL...

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Để triển khai hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng PBGDPLTrung ương đề nghị: các ban, bộ, ngành trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương cần coi công tác PBGDPL là nhiệm vụ chính trị, thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình và căn cứ vào nội dung Kết luận số 80-KL/TW và Quyết định số 1521/QĐ-TTg xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện. Hàng năm, chủ trì, phối hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp để tổng kết, đánh giá, nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt; kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong tổ chức thực hiện và bảo đảm bố trí kinh phí cần thiết để triển khai hoạt động PBGDPL; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và phối hợp với ngành tư pháp thực hiện số hóa công tác PBGDPL để tạo kênh phổ biến, tuyên truyền mới, tiết kiệm, hiệu quả, trên tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; tạo sự linh hoạt, hấp dẫn cho công tác PBGDPL; phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về nội dung, phương thức thực hiện công tác PBGDPL, đáp ứng nhu cầu tổ chức thi hành pháp luật và tạo dựng, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật của nhân dân ở mọi vùng miền trong cả nước. Trong đó, việc xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả để chia sẻ kinh nghiệm tổ chức thực hiện công tác PBGDPL trong phạm vi toàn quốc là giải pháp quan trọng thực hiện hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW và Quyết định số 1521/QĐ-TTg./.

Tin: Minh Hiền
Ảnh: Thanh Phúc
562 views

Tổng số: 604 | Trang: 1 trên tổng số 61 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: