Đến tháng 11/2018, Sở Tư pháp đã trao đổi
2.899
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 21/11/2018 - 23:29
Đến tháng 11/2018, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,8%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 21/11/2018 - 23:29