Đến tháng 5/2020, Sở Tư pháp đã trao đổi
2.762
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 28/05/2020 - 03:51
Đến tháng 5/2020, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,9%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 28/05/2020 - 03:51