Đến tháng 2/2020, Sở Tư pháp đã trao đổi
757
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 26/02/2020 - 00:31
Đến tháng 2/2020, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,9%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 26/02/2020 - 00:31