Đến tháng 8/2018, Sở Tư pháp đã trao đổi
2.248
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 17/08/2018 - 08:36
Đến tháng 8/2018, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,8%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 17/08/2018 - 08:36