Đến tháng 6/2017, Sở Tư pháp đã trao đổi
2.121
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 29/06/2017 - 00:13
Đến tháng 6/2017, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,7%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 29/06/2017 - 00:13