Đến tháng 2/2017, Sở Tư pháp đã trao đổi
0
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 2/27/2017 - 02:03
Đến tháng 2/2017, Sở Tư pháp đã giải quyết
100.0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 2/27/2017 - 02:03