Đến tháng 10/2019, Sở Tư pháp đã trao đổi
7.038
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 22/10/2019 - 06:08
Đến tháng 10/2019, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,9%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 22/10/2019 - 06:08