Đến tháng 4/2017, Sở Tư pháp đã trao đổi
2.121
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 30/04/2017 - 06:12
Đến tháng 4/2017, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,7%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 30/04/2017 - 06:12