Đến tháng 1/2020, Sở Tư pháp đã trao đổi
0
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 26/01/2020 - 04:18
Đến tháng 1/2020, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,9%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 26/01/2020 - 04:18