Đến tháng 4/2019, Sở Tư pháp đã trao đổi
1.918
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 19/04/2019 - 21:48
Đến tháng 4/2019, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,8%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 19/04/2019 - 21:48