Đến tháng 9/2018, Sở Tư pháp đã trao đổi
2.899
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 22/09/2018 - 18:50
Đến tháng 9/2018, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,8%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 22/09/2018 - 18:50