Đến tháng 2/2019, Sở Tư pháp đã trao đổi
0
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 23/02/2019 - 10:24
Đến tháng 2/2019, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,8%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 23/02/2019 - 10:24