Đến tháng 7/2019, Sở Tư pháp đã trao đổi
4.972
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 22/07/2019 - 02:35
Đến tháng 7/2019, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,9%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 22/07/2019 - 02:35