Đến tháng 6/2018, Sở Tư pháp đã trao đổi
1.431
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 24/06/2018 - 08:03
Đến tháng 6/2018, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,8%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 24/06/2018 - 08:03