Đến tháng 1/2017, Sở Tư pháp đã trao đổi
0
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 23/01/2017 - 17:27
Đến tháng 1/2017, Sở Tư pháp đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 23/01/2017 - 17:27