Đến tháng 6/2021, Sở Tư pháp đã trao đổi
2.276
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 13/06/2021 - 07:38
Đến tháng 6/2021, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,9%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 13/06/2021 - 07:38