Đến tháng 11/2017, Sở Tư pháp đã trao đổi
9.154
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 25/11/2017 - 07:04
Đến tháng 11/2017, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,8%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 25/11/2017 - 07:04