Đến tháng 11/2019, Sở Tư pháp đã trao đổi
7.038
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 19/11/2019 - 00:32
Đến tháng 11/2019, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,9%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 19/11/2019 - 00:32