Đến tháng 11/2021, Sở Tư pháp đã trao đổi
7.402
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 27/11/2021 - 14:38
Đến tháng 11/2021, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,9%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 27/11/2021 - 14:38