Đến tháng 5/2021, Sở Tư pháp đã trao đổi
2.276
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 11/05/2021 - 10:11
Đến tháng 5/2021, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,9%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 11/05/2021 - 10:11