Đến tháng 5/2019, Sở Tư pháp đã trao đổi
2.772
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 20/05/2019 - 01:55
Đến tháng 5/2019, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,9%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 20/05/2019 - 01:55