Đến tháng 5/2018, Sở Tư pháp đã trao đổi
1.431
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 27/05/2018 - 12:25
Đến tháng 5/2018, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,8%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 27/05/2018 - 12:25