Đến tháng 8/2017, Sở Tư pháp đã trao đổi
9.154
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 19/08/2017 - 01:09
Đến tháng 8/2017, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,8%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 19/08/2017 - 01:09