Đến tháng 9/2017, Sở Tư pháp đã trao đổi
9.154
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 25/09/2017 - 12:57
Đến tháng 9/2017, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,8%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 25/09/2017 - 12:57