Đến tháng 7/2020, Sở Tư pháp đã trao đổi
3.869
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 11/07/2020 - 01:13
Đến tháng 7/2020, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,9%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 11/07/2020 - 01:13