Đến tháng 12/2020, Sở Tư pháp đã trao đổi
4.589
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 05/12/2020 - 05:41
Đến tháng 12/2020, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,9%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 05/12/2020 - 05:41