Đến tháng 7/2018, Sở Tư pháp đã trao đổi
1.431
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 17/07/2018 - 09:11
Đến tháng 7/2018, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,8%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 17/07/2018 - 09:11