Đến tháng 3/2019, Sở Tư pháp đã trao đổi
473
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 22/03/2019 - 01:44
Đến tháng 3/2019, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,8%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 22/03/2019 - 01:44