Đến tháng 10/2018, Sở Tư pháp đã trao đổi
2.899
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 21/10/2018 - 09:07
Đến tháng 10/2018, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,8%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 21/10/2018 - 09:07