Đến tháng 3/2017, Sở Tư pháp đã trao đổi
2,121
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 3/24/2017 - 06:59
Đến tháng 3/2017, Sở Tư pháp đã giải quyết
99.7%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 3/24/2017 - 06:59