LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2018

- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo Sở Tư pháp xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG