CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Công văn số 172/VPĐP-TTTT&TH ngày 10/10/2017 của Văn phòng điều phối nông thôn mới

V/v Hưởng ứng cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Thứ 4, 18/10/2017


Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 17/8/2017


Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc thành lập Đoàn thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 15/8/2017


Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 10/8/2017 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia

Truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2017-2020

Thứ 3, 15/8/2017


Công văn số 1253/BCĐ-VPĐP ngày 26/6/2017 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

V/v duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đối với 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2015

Thứ 2, 3/7/2017


Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Quyết định về việc ban hành "Một số tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016 - 2020"

Thứ 3, 18/4/2017


Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Thứ 6, 14/4/2017


Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020

Thứ 2, 10/4/2017


Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Chấp hành Trung ương

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Thứ 5, 29/12/2016Tổng số: 9 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang