CHUYÊN MỤC >> Xây dựng văn bản
Quyết định số 50/QĐ-STP ngày 09/02/2021 của Sở Tư pháp

Thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 9/2/2021


Công văn số 80/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 03/02/2021 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 4, 3/2/2021


Quyết định số 38/QĐ-STP ngày 28/01/2021 của Sở Tư pháp

Về việc ban hành Kế hoạch soạn thảo dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 29/1/2021


Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 30/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 2, 4/1/2021


Công văn số 1156/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 21/12/2020 cảu Sở Tư pháp

V/v lập danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2020

Thứ 3, 22/12/2020


Quyết định số 207/QĐ-STP ngày 23/11/2020 của Sở Tư pháp

Thay đổi thành viên Tổ soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp năm 2020

Thứ 3, 24/11/2020


Công văn số 1067/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 23/11/2020 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 2, 23/11/2020


Công văn số 1042/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 16/11/2020 của Sở Tư pháp

Về việc mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo nghị quyết

Thứ 2, 16/11/2020


Công văn số 806/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 19/9/2020 của Sở Tư pháp

V/v lập đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình; danh mục nghị quyết QPPL quy định chi tiết

Thứ 2, 21/9/2020


Công văn số 804/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 18/9/2020 của Sở Tư pháp

V/v hướng dẫn, đôn đốc lập đề nghịxây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh trình

Thứ 7, 19/9/2020Tổng số: 218 | Trang: 1 trên tổng số 22 trang