CHUYÊN MỤC >> Xây dựng văn bản
Công văn số 1461/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 29/12/2021 của Sở Tư pháp

V/v lập danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2021

Thứ 2, 3/1/2022


Công văn số 1514/MTTQ-BTT ngày 30/11/2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang

Về việc phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Thứ 5, 2/12/2021


Quyết định số 225/QĐ-STP ngày 27/10/2021 của Sở Tư pháp

Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 27/10/2021


Công văn số 1217/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 27/10/2021 của Sở Tư pháp

Về việc mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 4, 27/10/2021


Công văn số 3695/UBND-NC ngày 01/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v đề xuất Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2022

Thứ 2, 25/10/2021


Công văn số 3334/UBND-THVX ngày 09/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v giao xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Thứ 5, 9/9/2021


Công văn số 3280/UBND-NC ngày 06/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình năm 2022

Thứ 3, 7/9/2021


Quyết định số 195/QĐ-STP ngày 01/9/2021 của Sở Tư pháp

Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 6/9/2021


Công văn số 986/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 06/9/2021 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 2, 6/9/2021


Công văn số 902/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 11/8/2021 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 4, 11/8/2021Tổng số: 265 | Trang: 1 trên tổng số 27 trang