CHUYÊN MỤC >> Xây dựng văn bản
Công văn số 1044/STP-XD&KTVB ngày 31/10/2018 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 6, 2/11/2018


Công văn số 1021/STP-XD&KTVB ngày 26/10/2018 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 2, 29/10/2018


Công văn số 966/STP-HCTP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 3, 9/10/2018


Công văn số 905/STP-XD&KTVB ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Sở Tư pháp

V/v lập đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình

Thứ 3, 2/10/2018


Công văn số 903 /STP-XD&KTVB ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Sở Tư pháp

V/v hướng dẫn việc lập đề nghị xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình

Thứ 5, 27/9/2018


Quyết định số 146/QĐ-STP ngày 19/9/2018 của Sở Tư pháp

Thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm áp...

Chủ nhật, 23/9/2018


Công văn số 885/STP-XD&KTVB ngày 19/9/2018 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 6, 21/9/2018


Công văn số 837/STP-XD&KTVB ngày 12/9/2018 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đông tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 4, 12/9/2018


Quyết định số 142/QĐ-STP ngày 05/9/2018 của Sở Tư pháp

Thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng, Phó phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó phòng Tư pháp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (thay thế Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày...

Thứ 6, 7/9/2018


Quyết định số 143/QĐ-STP ngày 05/9/2018 của Sở Tư pháp

Thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 7/9/2018Tổng số: 102 | Trang: 1 trên tổng số 11 trang