CHUYÊN MỤC >> Xây dựng văn bản
Công văn số 1048/STP-XD&KTVB ngày 15/11/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 5, 16/11/2017


Công văn số 1008/STP-XD&KTVB ngày

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 5, 2/11/2017


Công văn số 972/STP-XD&KTVB ngày 19/10/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v hoàn thiện hồ sơ gửi thẩm định

Thứ 2, 23/10/2017


Công văn số 953/STP-XD&KTVB ngày 17/10/2017 của Sở Tư pháp

V/v đôn đốc, hướng dẫn gửi hồ sơ thẩm định đối với nghị quyết quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh trình

Thứ 4, 18/10/2017


Công văn số 948/STP-XD&KTVB ngày 16/10/2017 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 3, 17/10/2017


Công văn số 947/STP-XD&KTVB ngày 16/10/2017 của Sở Tư pháp

V/v đề nghị bổ sung tài liệu hoàn thiện hồ sơ gửi thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 3, 17/10/2017


Công văn số 919/STP-XD&KTVB ngày 10/10/2017 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 4, 11/10/2017Tờ trình số 83/TTr-STP ngày 04/10/2017 cảu Sở Tư pháp

đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

Thứ 6, 6/10/2017


Công văn số 860/STP-XD&KTVB ngày 03/10/2017 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vân thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 3, 3/10/2017Tổng số: 61 | Trang: 1 trên tổng số 7 trang