CHUYÊN MỤC >> Xây dựng văn bản
Công văn số 317/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 12/4/2018 của Sở Tư pháp

V/v mời họp lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế theo dõi thi hành pháp luật

Thứ 6, 13/4/2018


Công văn số 318/STP-XD&KTVB ngày 12/4/2018 của Sở tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 6, 13/4/2018


Công văn số 260/STP-XD&KTVB ngày 04/4/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 4, 4/4/2018


Công văn số 180/STP-XD&KTVB ngày 14/3/2017 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dực thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 2, 19/3/2018


Công văn số 88/STP-XD&KTVB ngày 30/01/2018 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 4, 31/1/2018


Quyết định số 15/QĐ-STP ngày 09/01/2018 của Sở Tư pháp

V/v ban hành Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp năm 2018

Thứ 4, 10/1/2018


Công văn số 1142/SP-XD&KTVB ngày 08/12/2017 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 2, 11/12/2017


Quyết định số 160/QĐ-STP ngày 06/12/2017 của Sở Tư pháp

Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 7/12/2017


Quyết định số 143/QĐ-STP ngày 01/11/2017 của Sở Tư pháp

Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh V/v ban hành Quy định tổ chức thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 5/12/2017


Công văn số 1101/STP-XD&KTVB ngày 28/11/2017 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 4, 29/11/2017Tổng số: 73 | Trang: 1 trên tổng số 8 trang