CHUYÊN MỤC >> Chuẩn tiếp cận pháp luật
Công văn số 69 /STP-PBGDPL ngày 05/02/2020 của Sở Tư pháp

V/v đăng tải danh sách xã đạt chuẩn TCPL; xã chưa đạt chuẩn chuẩn TCPL năm 2019

Thứ 6, 7/2/2020


Công văn số 386/STP-PBGDPL ngày 08/5/2019 của Sở Tư pháp

V/v thực hiện công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thứ 5, 9/5/2019


Công văn số 1080/UBND-NC ngày 24/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Thứ 5, 25/4/2019Báo cáo số 27/BC-UBND ngày 31/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình

Kết quả chấm điểm công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

Thứ 4, 27/3/2019


Kế hoạch số 707/KH-BTP ngày 05/3/2019 của Bộ Tư pháp

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Thứ 2, 11/3/2019


Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên

Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

Thứ 2, 21/1/2019


Quyết định số 7064/QĐ-UBND ngày 31/12/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa

Công nhận xã đạt Chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

Thứ 3, 15/1/2019


Công văn số 1195/UBND-NC ngày 03/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

Thứ 2, 7/5/2018


Công văn số 805/BTP-PBGDPL ngày 14/3/2018 của Bộ Tư pháp

V/v thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

Thứ 3, 20/3/2018Tổng số: 26 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang