CHUYÊN MỤC >> Chuẩn tiếp cận pháp luật
Công văn số 1195/UBND-NC ngày 03/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

Thứ 2, 7/5/2018


Công văn số 805/BTP-PBGDPL ngày 14/3/2018 của Bộ Tư pháp

V/v thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

Thứ 3, 20/3/2018


Quyết định số 5556/QĐ-UBND ngày 31/12/2107 của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa

Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

Thứ 4, 28/2/2018


Quyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang

Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

Thứ 6, 2/2/2018


Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2018

Thứ 4, 10/1/2018


Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 30/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

Thứ 4, 10/1/2018


Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình

Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cân pháp luật năm 2017

Thứ 4, 10/1/2018


Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

Thứ 3, 9/1/2018


Công văn số 967/STP-PBGDPL ngày 18/10/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v chấm điểm, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

Thứ 5, 19/10/2017


Công văn số 3047/UBND-NC ngày 27/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thứ 3, 3/10/2017Tổng số: 18 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang