CHUYÊN MỤC >> Chuẩn tiếp cận pháp luật
Công văn số 2488/BTP-PBGDPL ngày 18/7/2017 của Bộ Tư pháp

V/v hướng dẫn về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thứ 2, 24/7/2017


Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 23/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thứ 3, 27/6/2017


Quyết định số 699/QĐ-BTP ngày 22/5/2017 của Bộ Tư pháp

Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thứ 6, 26/5/2017


Công văn số 1710/BTP-PBGDPL ngày 22/5/2017 của Bộ Tư pháp

V/v triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thứ 6, 26/5/2017


Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thứ 2, 15/5/2017


Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

Thứ 7, 18/5/2013Tổng số: 6 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang