TRANG CHỦ >> Đấu giá tài sản

Thông báo bán đấu giá số 112/TB-TTDVĐGTS

Tài sản bán đấu giá: quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh...