TRANG CHỦ >> Đấu giá tài sản

Thông báo số 33/TB-STP ngày 07/11/2017 của Sở Tư pháp

Thông báo danh sách tổ chức đấu giá tài sản được thành lập, đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và đấu giá viên