TRANG CHỦ >> Đấu giá tài sản

Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp

Quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và...