TRANG CHỦ >> Đấu giá tài sản

Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp

Quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và...

Thông báo số 33/TB-STP ngày 07/11/2017 của Sở Tư pháp

Thông báo danh sách tổ chức đấu giá tài sản được thành lập, đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và đấu giá viên