CHUYÊN MỤC >> Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số 09/2018/TT-BTP ngày 21/6/2018 cua Bộ Tư pháp

Quy định tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình

Thứ 2, 23/7/2018


Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp

Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý

Thứ 4, 24/1/2018Tổng số: 2 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang