TRANG CHỦ >> Phổ biến giáo dục pháp luật

Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp

Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng...