CHUYÊN MỤC >> Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 5/9/2017


Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

Thứ 3, 20/12/2016


Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

Chủ nhật, 20/12/2015


Thông tư số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của liên Bộ: Tư pháp - Nội vụ

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Thứ 2, 6/7/2015


Nghị định số 97/2014/NĐ-CP ngày 17tháng 10 năm 2014 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Thứ 2, 6/7/2015Luật Hộ tịch

Thứ 3, 31/3/2015


Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Thứ 4, 6/7/2011


Luật Quốc tịch năm 2008

Thứ 4, 6/7/2011
Tổng số: 10 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang