HỆ THỐNG VĂN BẢN SỞ TƯ PHÁP

Chọn Thể loại văn bản:
Chọn lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành văn bản:
Năm ban hành văn bản:
Nhập cụm từ tìm kiếm:

STTSố-KHNgày BHThể loạiCơ quan ban hànhTrích yếu
1 44/KH-UBND 08/04/2019 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
2 18/KH-STP 05/04/2019 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện công tác xây dựng và đẩy mạnh Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019
3 20/KH-KVTĐ 28/03/2019 Kế hoạch Khu vực thi đua khối các cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2019
4 50/BC-STP 22/03/2019 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế
5 14/KH-STP 22/03/2019 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 13/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù
6 231/STP-VP 22/03/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v đăng ký thi đua năm 2019
7 53/QĐ-STP 22/03/2019 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp
8 48 /BC-STP 22/03/2019 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 03; phương hướng, nhiệm vụ tháng 4/2019
9 02/NQ-HĐND 19/03/2019 Nghị Quyết UBND tỉnh Tuyên Quang Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
10 261-KH/TU 18/03/2019 Kế hoạch Tỉnh ủy Tuyên Quang Thực hiện Kết luận số 43/KL-TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/06/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"
11 38/BC-STP 14/03/2019 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp quý I/2019; phương hướng, nhiệm vụ quý II/2019
12 15/KH-KVTĐ 12/03/2019 Kế hoạch Khu vực thi đua khối các cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc Kế hoạch phân công nhiệm vụ và tổ chức Hội nghị phát động thi đua, Hội nghị tổng kết thi đua, khen thưởng khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh MNPB năm 2019
13 780/BTP-TĐKT 11/03/2019 Công văn Bộ Tư pháp V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm, Khu vực thi đua ngành Tư pháp
14 17/TĐKT-NV 05/03/2019 Công văn Ban Thi đua - Khen thưởng V/v giới thiệu điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua năm 2019
15 57/QĐ-UBND 27/02/2019 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt Chương trình công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019
16 156 /STP-VP 27/02/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v đăng ký thi đua năm 2019
17 20/BC-STP 22/02/2019 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 2/2019; phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2019
18 15/KH-KTĐNC 21/02/2019 Kế hoạch Khối thi đua Nội chính Phát động phong trào thi đua của Khối thi đua nội chính tỉnh Tuyên Quang năm 2019
19 20/KH-STP 20/02/2019 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Bảo đảm trật tự an toàn giao thông
20 02/CT-UBND 19/02/2019 Chỉ thị UBND tỉnh Tuyên Quang Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư
21 11/KH-KTĐNC 18/02/2019 Kế hoạch Khối thi đua Nội chính Tổ chức triển khai các hoạt động thi đua, khen thưởng của Khối Thi đua Nội chính tỉnh Tuyên Quang năm 2019
22 28-CTr/TU 16/02/2019 Chương trình hành động Tỉnh ủy Tuyên Quang Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 Hội nghị lần 8 BCH TW Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biên Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045
23 321/UBND-NC 15/02/2019 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Văn hóa công vụ
24 102/STP-VP 30/01/2019 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê Ngành Tư pháp năm 2018 chính thức
25 22-QĐi/TU 22/01/2019 Quy định Tỉnh ủy Tuyên Quang Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Uỷ viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh; cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý
26 74/QĐ-UBND 21/01/2019 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018
27 01/KH-STP 16/01/2019 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
28 204/BTP-VP 16/01/2019 Công văn Bộ Tư pháp V/v gửi báo cáo tổng kết công tác Tư pháp năm 2018; Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP
29 122/UBND-TH 15/01/2019 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT ngày 04/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
30 36/STTTT-CNTT 15/01/2019 Công văn Sở Thông tin và Truyền thông V/v Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019
31 08 /QĐ-STP 14/01/2019 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy khen” cho tập thể, cá nhân Phòng Công chứng số 1 năm 2018
32 05/QĐ-STP 14/01/2019 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy khen” cho tập thể, cá nhân Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản năm 2018
33 06/QĐ-STP 14/01/2019 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận danh hiệu thi đua và tặng thưởng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tư pháp năm 2018
34 02/KH-UBND 08/01/2019 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện NQ số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
35 43-KL/TW 07/01/2019 Kết luận Ban Chấp hành Trung ương Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
36 01/TB-UBND 05/01/2019 Thông báo UBND tỉnh Tuyên Quang Thông báo kết luận Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
37 121/KH-UBND 31/12/2018 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2018-2020
38 02/2018/QĐ-UBND 22/12/2018 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
39 290/BC-STP 21/12/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 12/2018; phương hướng, nhiệm vụ tháng 01/2019
40 1264/STP-VP 21/12/2018 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v Hướng dẫn tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2018
41 3838/UBND-NC 13/12/2018 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phát động thi đua năm 2019
42 72/TB-STP 12/12/2018 Thông báo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả bình xét đề nghị công nhận sáng kiến năm 2018
43 190/QĐ-STP 07/12/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của Sở Tư pháp năm 2019
44 18/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2019
45 17/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020
46 16/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phân bổ và giao dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2019, tỉnh Tuyên Quang
47 12/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017
48 15/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quyết định dự toán ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019
49 13/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
50 14/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phân bổ 10% dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn ngân sách trung ương và Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019, tỉnh Tuyên Quang
51 08/NQ-HĐND 04/12/2018 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
52 155/BC-UBND 27/11/2018 Báo cáo UBND tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019
53 246/BC-STP 23/11/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 11/2018, phương hướng, nhiệm vụ tháng 12/2018
54 3608/UBND-TH 20/11/2018 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ
55 100/KH-UBND 19/11/2018 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2019
56 1025/STP-VP 26/10/2018 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê ngành Tư pháp năm 2018
57 06/CT-UBND 25/10/2018 Chỉ thị UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia vượt quá nồng độ cho phép
58 214/BC-STP 24/10/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018
59 51/KH-STP 24/10/2018 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019
60 214/BC-STP 24/10/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018
61 95/KH-UBND 23/10/2018 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển thiên nhiên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015
62 51/KH-STP 21/10/2018 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019
63 168/QĐ-UBND 18/10/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc tặng thưởng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong tham gia Hội thi tuyên truyền Cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2018
64 49/KH-STP 15/10/2018 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Kết luận số 243-KL/TU ngày 05/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tại Hôi nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị
65 144/ĐĐBQH-VP 10/10/2018 Quyết định Đoàn Đại biểu Quốc hội V/v chuyển văn bản trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
66 3503/KH-BCĐ-CAT-TM 01/10/2018 Kế hoạch Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống AIDS; phòng chống tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Kết luận số 243-KL/TU ngày 05/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị
67 89/KH-UBND 01/10/2018 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện Kết luận số 210-KL/TU ngày 25/5/2018 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 27/10/2008 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của BCH TW Đảng (khóa X)về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
68 46/QĐ-STP 27/09/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2018
69 197/BC-STP 24/09/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 9/2018; phương hướng, nhiệm vụ tháng 10/2018
70 184 /BC-STP 14/09/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp quý III, Phương hướng, nhiệm vụ, quý IV năm 2018
71 182 /BC-STP 12/09/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp Quý IV năm 2018
72 111/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Nghị định Chính Phủ Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương
73 165/BC-STP 20/08/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 8; phương hương nhiệm vụ công tác tháng 9/2018
74 136/QĐ-STP 16/08/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 02/8/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về tiếp tục thực hiện Thông báo số 150/TB-VPCP ngày 21/3/2017 và Thông báo số 197/TB-VPCP ngày 30/5/2018 củaVăn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang
75 161/BC-STP 16/08/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2018
76 3013/BTP-KHTC 14/08/2018 Công văn Bộ Tư pháp V/v kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tư pháp trong quá trình lập, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước
77 2186/QĐ-BTP 13/08/2018 Quyết định Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
78 211/QĐ-UBND 07/08/2018 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 các huyện, thành phố
79 05/HĐSK 06/08/2018 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Về công tác thi đua khen thưởng (đề nghị sáng kiến cấp tỉnh)
80 2832/BTP-TĐKT 01/08/2018 Công văn Bộ Tư pháp V/v hướng dẫn bổ sung nội dung về xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2018
81 38/KH-STP 23/07/2018 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019
82 139/BC-STP 20/07/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tháng 7; phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8/2018
83 126/QĐ-STP 20/07/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Tư pháp
84 139/BC-STP 20/07/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 7; phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2018
85 30/TB-STP 18/07/2018 Thông báo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết luận Hội nghị sơ kết công tác tư pháp và cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
86 37/KH-STP 11/07/2018 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019
87 129/BC-STP 06/07/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả Tháng hành động phòng, chống ma túy hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” 26/6
88 31/KH-STP 06/07/2018 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kiểm tra công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh quản lý năm 2018
89 30/KH-STP 04/07/2018 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2018
90 06/NQ-HĐND 04/07/2018 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nghị quyết về bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
91 04/NQ-HĐND 03/07/2018 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nghi quyết giao biên chế công chức và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2018
92 05/NQ-HĐND 03/07/2018 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội tỉnh Tuyên Quang năm 2018
93 631/STP-VP 03/07/2018 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v lập hồ sơ xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2018
94 02/NQ-HĐND 02/07/2018 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
95 800/QĐ-TTg 02/07/2018 Quyết định Chính Phủ Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020
96 115/BC-STP 22/06/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 6/2018, phương hướng, nhiệm vụ tháng 07/2018
97 105/QĐ-STP 22/06/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Ngành Tư pháp, giai đoạn 2016 – 2018” năm 2018
98 04/CT-UBND 22/06/2018 Chỉ thị UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
99 04/CT-UBND 22/06/2018 Chỉ thị UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
100 110/BC-STP 19/06/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp quý II/2018, phương hướng, nhiệm vụ quý III/2018

BBT WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG