HỆ THỐNG VĂN BẢN SỞ TƯ PHÁP

Chọn Thể loại văn bản:
Chọn lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành văn bản:
Năm ban hành văn bản:
Nhập cụm từ tìm kiếm:

STTSố-KHNgày BHThể loạiCơ quan ban hànhTrích yếu
1 156/KH-UBND 21/09/2021 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2 155/KH-UBND 20/09/2021 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện "Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3 154/KH-UBND 20/09/2021 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4 3483/UBND-ĐTXD 18/09/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang triển khai thực hiện Văn bản số 6547/VPCP-KTTH ngày 16/9/2021 của Văn phòng Chính phủ
5 3476/UBND-TH 17/09/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP của Chính phủ
6 1940/SXD-KTBĐS 17/09/2021 Công văn Sở Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh
7 3477/UBND-NLN 17/09/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang chủ động ứng phó với mưa lớn gây lũ, lũ quét, sạt lở đất
8 153/KH-UBND 17/09/2021 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
9 204/BC-STP 17/09/2021 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Báo cáo kết quả công tác tư pháp Quý III; phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp Quý IV năm 2021
10 3460/UBND-THVX 17/09/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh
11 02/BATGT-GT 17/09/2021 Công văn Ban An toàn giao thông tỉnh tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
12 3461/UBND-THVX 17/09/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh
13 1312/QĐ-BTP 16/09/2021 Quyết định Bộ Tư pháp về việc tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tư pháp"
14 6547/VPCP-KTTH 16/09/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
15 1029/STP-XDKTTHPL&PBGDPL 15/09/2021 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc báo cáo đánh giá tình hình thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết
16 38/KH-SLĐTBXH 15/09/2021 Kế hoạch Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2021 -2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
17 1657/SKH-ĐKKD 13/09/2021 Công văn Sở Kế hoạch và đầu tư xây dựng báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
18 149/KH-UBND 13/09/2021 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
19 18-KL/ĐU 13/09/2021 Quyết định Đảng ủy Sở Tư pháp Kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ (mở rộng) kỳ thứ mười bảy (khóa X)
20 151/KH-UBND 13/09/2021 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
21 202/QĐ-STP 12/09/2021 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030
22 561/QĐ-UBND 11/09/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc ủy quyền quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Khu dân cư tổ dân phố Ba Trãng (Đoạn Km 36 + 700 - QL2), thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
23 01/QĐ-BCĐ 11/09/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Quyết định về việc phân công tác thành viên BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia phụ trách các xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
24 3362/UBND-KGVX 11/09/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, quán triệt thực hiện phương châm lấy xã, phường, thịtrấn là "pháo đài", người dân là "chiến sỹ"
25 03-QĐ/TU 10/09/2021 Quyết định Tỉnh ủy Tuyên Quang Về giao việc đột phá, đổi mới với một số chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ quản lý
26 200/QĐ-STP 10/09/2021 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ghi tên vào Danh sách Thừa phát lại hành nghề tại tỉnh Tuyên Quang và cấpThẻ Thừa phát lại
27 197/BC-STP 10/09/2021 Báo cáo UBND tỉnh Tuyên Quang Báo cáo kết quả công tác tư pháp Quý III và 9 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp Quý IV năm 2021
28 31-BC/ĐU 10/09/2021 Báo cáo Đảng ủy Sở Tư pháp Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác tháng 8/2021; phương hướng, nhiệm vụ tháng 9/2021
29 02-HD/BDVTU 10/09/2021 Hướng dẫn Ban Dân vận Tỉnh ủy Hướng dẫn về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở
30 1066/SCT-QLTMXNK 10/09/2021 Kế hoạch Sở Công thương Tổ chức phát động phong trào “Người Tuyên Quang ưu tiên sử dụng nông sản Tuyên Quang” năm 2021
31 2020/SYT-NVYD 09/09/2021 Công văn Sở Y tế Về việc tiếp tục thực hiện công văn 6386/BYT-MT của bộ Y tế về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch
32 01/CTrPH 09/09/2021 Chương trình UBND tỉnh Tuyên Quang Chương trình phối hợp về phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2021-2025
33 199/QĐ-STP 09/09/2021 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 31/5/2021 triển khai thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới của SởTư pháp giai đoạn 2021-2025
34 12-KH/ĐU 09/09/2021 Kế hoạch Đảng ủy Sở Tư pháp Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các chương trình, đề án, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
35 49/BC-VP 09/09/2021 Báo cáo UBND tỉnh Tuyên Quang Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên phần mềm hệ thống Chỉ đạo điều hành từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/8/2021
36 544/QĐ-UBND 09/09/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc xác định các khu vực có ý nghĩa quan trọng trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
37 544/QĐ-UBND 09/09/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc xác định các khu vực có ý nghĩa quan trọng trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
38 544/QĐ-UBND 08/09/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc xác định các khu vực có ý nghĩa quan trọng trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
39 3305/UBND-TC 08/09/2021 Công văn Sở Tài chính tiết kiệm chi từ NSNN những tháng cuối năm 2021
40 537/QĐ-UBND 08/09/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại
41 28-KH/ĐUK 08/09/2021 Kế hoạch Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các chương trình, đề án, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
42 1840/CBGVL-SXD 07/09/2021 Công văn Sở Xây dựng Công bố điều chỉnh, bổ sung giá vật liệu xây dựng quý III năm 2021
43 799/STTTT-TTBCXB 07/09/2021 Công văn Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền Thông điệp 5T-“Pháo đài” chống dịch Covid-19 trong tăng cường giãn cách xã hội
44 62/QĐ-HĐND 07/09/2021 Quyết định Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
45 538/QĐ-UBND 07/09/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Điều chỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của huyện Lâm Bình và huyện Chiêm Hóa
46 147/KH-UBND 06/09/2021 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021
47 89-BC/TU 06/09/2021 Báo cáo Tỉnh ủy Tuyên Quang Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
48 01/CT-UBND 05/09/2021 Chỉ thị UBND tỉnh Tuyên Quang Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo
49 534/QĐ-UBND 04/09/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Thành lập trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tuyên Quang
50 192/BC-STP 04/09/2021 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống dịch Covid-19
51 192/BC-STP 04/09/2021 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tổng kết thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015
52 191/BC-STP 03/09/2021 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả triển khai thực hiện công tác chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tại SởTư pháp
53 11-KH/ĐU 30/08/2021 Kế hoạch Đảng ủy Sở Tư pháp Kế hoạch thực hiện Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
54 671-CV/TU 30/08/2021 Công văn Tỉnh ủy Tuyên Quang thực hiện phong trào " Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa"
55 506/QĐ-UBND 26/08/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại trà tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
56 3105/UBND-NLN 26/08/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện Kết luận số 265-KL/TU ngày 02/8/2021 của Tỉnh ủy
57 01/QĐ-BCĐ389 25/08/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tuyên Quang (Ban chỉ đạo 389/TQ)
58 503/QĐ-UBND 25/08/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang ủy quyền quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Trạm dừng nghỉ tại Km 16 đường Na Hang - Tuyên Quang huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
59 3072/UBND-NC 24/08/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
60 1282/QĐ-UBND 24/08/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp Gia cố chống sạt lở kè bờ sông khu tưởng niệm liệt sỹ ngành Tài chính tại xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
61 1746/STC-QLNS 23/08/2021 Công văn Sở Tài chính triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ
62 3036/UBND-NC 21/08/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang tăng cường kiểm tra, giám sát việc sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020
63 756/SKHCN-QLCN&TĐC 20/08/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh
64 1710/STC-QLNS 20/08/2021 Công văn Sở Tài chính triển khai thực hiện Nghị định 60/2012/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ
65 2866/BTP-VP 20/08/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam
66 181/BC-STP 18/08/2021 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quảcông tác tư pháp tháng 8 năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2021
67 2970/UBND-NC 18/08/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện Văn bản số 81-CV/BCSĐ ngày 22/7/2021 của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp
68 488/QĐ-UBND 17/08/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang ủy quyền quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu qua sông Lô, Km71 đường Tuyên Quang -Hà Giang đi Bạch Xa, xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
69 134/KH-UBND 17/08/2021 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km 14 Quốc lộ 2 Tuyên Quang –Hà Giang
70 178/BC-STP 17/08/2021 Báo cáo UBND tỉnh Tuyên Quang Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa
71 921/STP-VP 17/08/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam 28/8/1945-28/8/2021
72 01/QĐ-BCĐ 17/08/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh
73 182/QĐ- STP 14/08/2021 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
74 125/KH-UBND 13/08/2021 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh (04/11/1831-04/11/2021)và 30 năm tái lập tỉnh Tuyên Quang (1991 -2021)
75 472/QĐ-UBND 12/08/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc uỷ quyền thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km 14 Quốc lộ 2 Tuyên Quang –Hà Giang (địa phận huyện Yên Sơn)
76 474/QĐ-UBND 12/08/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
77 181/QĐ-STP 11/08/2021 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc thành lập Ban khuyến học Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
78 169/BC-STP 10/08/2021 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tổng kết thi hành Luật Nhà ở năm 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014
79 1157/QĐ-UBND 10/08/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận Sáng kiến cấp tỉnh
80 176/QĐ-STP 10/08/2021 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố công khai điều chỉnh kinh phí cắt giảm dự toán chi ngân sách nhà nước và tiết kiệm 10% chi thường xuyên từ nguồn thu được để lại năm 2021 của Sở Tư pháp
81 178/QĐ-STP 10/08/2021 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố công khai điều chỉnh kinh phí cắt giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Sở Tư pháp
82 467/QĐ-UBND 10/08/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc ủy quyền quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km 14 Quốc lộ 2 Tuyên Quang – Hà Giang, địa phận thành phố Tuyên Quang
83 465/QĐ-UBND 10/08/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang ủy quyền quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tập thể tổ 4, tổ 11 (tổ 18 cũ), phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
84 464/QĐ-UBND 10/08/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc ủy quyền quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Quy hoạch xây dựng khu dân cư tổ 14 và tổ 15, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
85 466/QĐ-UBND 10/08/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc hủy bỏ Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 07/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thu hồi đất công trình Đường cứu hộ, cứu nạn từ đường Quang Trung đến Km 14 đến Quốc lộ 2, tỉnh Tuyên Quang đoạn qua địa phận phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang (giai đoạn 1)
86 193-BC/BTCTU 09/08/2021 Báo cáo Tỉnh ủy Tuyên Quang Báo cáo kết quả rà soát thực trạng, xây dựng phương án điều động, chuyển đổi vị trí việc làm
87 4734/BC-KTĐNC 08/08/2021 Báo cáo Khối thi đua Nội chính Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của khối thi đua nội chính tỉnh Tuyên Quang
88 155/BC-BTP 07/08/2021 Báo cáo Bộ Tư pháp Công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2021
89 04/QĐ-HĐKHCN 05/08/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang thành lập Hội đồng chuyên ngành thuộc Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
90 1570/SXD-KTBĐS 04/08/2021 Công văn Sở Xây dựng báo cáo tổng kết thi hành Luật Nhà ở 2014 và Kinh doanh bất động sản
91 2611/BTP-VP 04/08/2021 Công văn Bộ Tư pháp kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021
92 122/KH-UBND 04/08/2021 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang đối thoại với thanh niên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
93 2730 /UBND-THCB 04/08/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
94 38/KH-STP 04/08/2021 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chỉ thị số44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị
95 2725/UBND-NLN 04/08/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ
96 859/STP-VP 03/08/2021 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Lịch trực cơ quan giải quyết thủ tục hành chính tháng 8 năm 2021
97 49-CV/ĐU 02/08/2021 Công văn Đảng ủy Sở Tư pháp báo cáo kết quả tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”
98 427/QĐ-UBND 02/08/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 các huyện, thành phố
99 2680/UBND-ĐTXD 02/08/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang triển khai thực hiện Văn bản số 5418/TCĐBVN - VT ngày 01/8/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam
100 2678/UBND-KGVX 01/08/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh

BBT WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG