HỆ THỐNG VĂN BẢN SỞ TƯ PHÁP

Chọn Thể loại văn bản:
Chọn lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành văn bản:
Năm ban hành văn bản:
Nhập cụm từ tìm kiếm:

STTSố-KHNgày BHThể loạiCơ quan ban hànhTrích yếu
1 3151/UBND-NC 09/10/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện các tiêu chí chấm điểm Cụm Thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc năm 2020
2 1434/QĐ-UBND 09/10/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3 880/STP-VP 07/10/2020 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang mời dự Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2020
4 3625 /BTP-TĐKT 30/09/2020 Công văn Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về tổ chức chấm điểm thi đua; xét và đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2020
5 53/KH -KTĐNC 28/09/2020 Kế hoạch Khối thi đua Nội chính Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của Khối thi đua Nội chính tỉnh Tuyên Quang
6 05/CT-UBND 23/09/2020 Chỉ thị UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang
7 35/KH-STP 21/09/2020 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021
8 378/QĐ-UBND 18/09/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
9 224/BC-STP 18/09/2020 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 9/2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 10/2020
10 377/QĐ-UBND 18/09/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 các huyện, thành phố
11 34/KH-STP 16/09/2020 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025
12 1271/QĐ-UBND 12/09/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang khen thưởng thành tích Phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2012-2020)
13 2821/UBND-KGVX 12/09/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ
14 427-KH/TU 10/09/2020 Kế hoạch Tỉnh ủy Tuyên Quang thực hiện Thông báo Kết luận số 160-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội
15 931/TB-ĐKT 09/09/2020 Thông báo Khu vực thi đua khối các cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc Thông báo về việc tổ chức kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
16 33/NQ-HĐND 05/09/2020 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
17 36/NQ-HĐND 05/09/2020 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 tỉnh Tuyên Quang
18 35/NQ-HĐND 05/09/2020 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập,tổ chức Hội năm 2020
19 34/NQ-HĐND 05/09/2020 Nghị Quyết UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương, huyện Chiêm Hóa và thành phốTuyên Quang; hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh Thôn đội trưởng, Công an viên,Bảo vệ dân phố, Nhân viên y tế dôi dư do ghép cụm dân cư và sáp nhập tổ dân phố thuộc thành phố Tuyên Quang
20 38/NQ-HĐND 05/09/2020 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Tuyên Quang
21 37/NQ-HĐND 05/09/2020 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
22 32/NQ-HĐND 01/09/2020 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thông qua Đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang
23 10/QĐ-BTC 20/08/2020 Quyết định BTC Hội thi Công nhận kết quả và trao giải thưởng cuộc thi trực tuyến "Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam"
24 31/KH-STP 17/08/2020 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em
25 2554/UBND-TNMT 14/08/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang giao thực hiện các văn bản hợp nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường
26 325/KH-KVTĐ 12/08/2020 Kế hoạch Khu vực thi đua khối các cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
27 272/TB-VPCP 03/08/2020 Thông báo Văn phòng Chính phủ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch COVID-19
28 1215/STC-QLNS 31/07/2020 Công văn Sở Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2021 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023
29 2360/UBND-TH 30/07/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang xây dựng Kế hoạch phát triểnkinh tế -xã hội và Dự toán ngân sáchnhà nước năm 2021
30 1009/QĐ-UBND 30/07/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh Tuyên Quang
31 30/KH-STP 29/07/2020 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
32 21/KH-STP 29/07/2020 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
33 28/KH-STP 28/07/2020 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 -2025 và năm 2021
34 779/SLĐTBXH-BVCSTE-BĐG 28/07/2020 Công văn Sở Lao động, Thương binh và Xã hội V/v thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 6/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
35 57/TB-BTP 27/07/2020 Thông báo Bộ Tư pháp Kết luận của Bộ trưởng Lê Thành Long tại Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020
36 2303/UBND-KGVX 27/07/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang tăng cườngcác biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19
37 2316/UBND-THCB 27/07/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch năm 2021
38 87/KH-UBND 27/07/2020 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luậtvề phòng cháy và chữa cháy
39 86/KH-UBND 27/07/2020 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Kế hoạch số 348-KH/TU ngày 06/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
40 84/KH-UBND 24/07/2020 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX)
41 130/QĐ-STP 23/07/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án văn hóa công vụ
42 33/TB-STP 22/07/2020 Thông báo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết luận Hội nghị sơ kết công tác tư pháp, công tác cải cách hành chính 06 tháng năm 2020
43 121/BC-KTĐNC 22/07/2020 Báo cáo Khối thi đua Nội chính Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm;phương hướng,nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020của Khối thi đua Nội chính tỉnh Tuyên Quang
44 1140/STC-QLNS 21/07/2020 Công văn Sở Tài chính thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính- ngân sách những tháng cuối năm 2020
45 2636/BTP-CNTT 21/07/2020 Công văn Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai tích hợp một số dịch vụ công của Ngành Tư pháp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
46 2227/UBND-NC 21/07/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư
47 2205/UBND-TNMT 20/07/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, cung ứng, sản xuất, kinh doanh các dịch vụ sử dụng nước khoáng Mỹ Lâm
48 2142/UBND-TH 15/07/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ
49 78/KH-UBND 15/07/2020 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 344-KH/TU ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030
50 78/KH-UBND 15/07/2020 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 344-KH/TU ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nướcngoài đến năm 2030
51 2117/UBND-TC 14/07/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc triển khai thực hiện Văn bản số 8299/BTC-NSNN ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính
52 3715-CV/TU 13/07/2020 Công văn Tỉnh ủy Tuyên Quang thực hiện thông báo kết luận số 175-KL/TW ngày 19/6/2020
53 2462/BTP-BCĐ 10/07/2020 Công văn Bộ Tư pháp Về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp pháp Việt Nam
54 859/QĐ-UBND 08/07/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước (giai đoạn 2016 -2020)
55 37-CTr/TU 08/07/2020 Chương trình hành động Tỉnh ủy Tuyên Quang Chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
56 139/BC-STTTT 06/07/2020 Báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông Tình hìnhthực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
57 147/BC-STP 04/07/2020 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả 05 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”
58 2010/UBND-KGVX 03/07/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới
59 23/KH-STP 03/07/2020 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp, công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020; Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025
60 120/QĐ-STP 02/07/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang về việc tặng thưởng "Giáy khen" cho tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020
61 20/NQ-HĐND 02/07/2020 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới bên bờ sông Lô, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
62 18/NQ-HĐND 02/07/2020 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025
63 19/NQ-HĐND 02/07/2020 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ thương mại Tình Húc, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang(Khu 1 -phường An Tường, thành phố Tuyên Quang)
64 120/QĐ -STP 02/07/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc tặng thưởng “Giấy khen”cho tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020
65 753/QĐ-UBND 26/06/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019
66 402-KH/TU 26/06/2020 Kế hoạch Tỉnh ủy Tuyên Quang Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
67 115/QĐ-STP 25/06/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sáchnăm 2020
68 114/QĐ-STP 25/06/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí tuyển dụng viên chức thuộc Kế hoạch tuyển dụng viên chức tỉnh Tuyên Quangnăm 2019
69 731/QĐ-UBND 23/06/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Khen thưởng thành tích trong hoạt động Khối thi đuatrên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019
70 64/KH-UBND 18/06/2020 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 củaThủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Namgiai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
71 20/KH-STP 10/06/2020 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em
72 203/TB-VPCP 10/06/2020 Thông báo Văn phòng Chính phủ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
73 1681/UBND-ĐTXD 06/06/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
74 18/KH-STP 03/06/2020 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổchức và hoạt động Thừa phát lại của SởTư pháp
75 500/STP-VP 02/06/2020 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v thực hiện báo cáo thống kê Ngành Tư pháp 6 tháng đầu năm 2020
76 1990/BTP-TĐKT 02/06/2020 Công văn Bộ Tư pháp V/v xây dựng bài viết về gương điển hình tiên tiến của đơn vị để phục vụ công tác in sách; gửi hình ảnh, tư liệu hoạt động của đơn vị phục vụ làm phim tư liệu tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Tư pháp
77 17/KH-STP 02/06/2020 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2021-2025
78 17/KH-STP 02/06/2020 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2021-2025
79 553/SLĐTBXH-BTXH 01/06/2020 Công văn Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Về việc tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp giảm nghèo năm 2020
80 487/STP -VP 28/05/2020 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v lập hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2020
81 607/QĐ-UBND 28/05/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận Sáng kiến cấp tỉnh
82 201/QĐ-UBND 28/05/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017-2021
83 16-QC/TU 27/05/2020 Quy chế Tỉnh ủy Tuyên Quang Quy chế hoạt động cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang
84 64-HD/BTGTU 27/05/2020 Hướng dẫn UBND tỉnh Tuyên Quang Hướng dẫn nhân dân tham gia, góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 qua các phương tiện thông tin đại chúng
85 1260/QĐ-BTP 26/05/2020 Quyết định Bộ Tư pháp Ban hành Bảng Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020
86 1518/UBND-KGVX 25/05/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thếgiới không thuốc lá 31/5/2020, Tuần lễQuốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020
87 1513/UBND-TC 25/05/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v tăng cường thực thi pháp luật về mua sắm tài sản tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
88 477/STP-VP 25/05/2020 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v khen thưởng dịp Hội nghị điển hình tiên tiến của Sở Tư pháp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V(2020-2025)
89 15/KH-STP 21/05/2020 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020
90 1186/QĐ-BTP 21/05/2020 Quyết định Bộ Tư pháp V/v ban hành Kế hoạch của Bộ, ngành Tư pháp triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
91 30-QĐ/TU 20/05/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về giao việc đột phá, đổi mới đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
92 96/QĐ-STP 19/05/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề năm 2020
93 01/HD-HĐTĐKT 19/05/2020 Hướng dẫn Ban Thi đua - Khen thưởng Hướng dẫn khen thưởng dịp đại hội thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V (2020-2025)
94 01/HD-HĐTĐKT 19/05/2020 Công văn Ban Thi đua - Khen thưởng Hướng dẫn khen thưởng dịp đại hội thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V (2020-2025)
95 53/KH-UBND 18/05/2020 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quanglần thứ V(2020-2025)
96 95/QĐ-STP 13/05/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Công nhận điển hình tiên tiến Sở Tư pháp giai đoạn 2015-2020
97 1060/QĐ-BTP 12/05/2020 Quyết định Bộ Tư pháp V/v ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2020
98 1362/UBND-NC 11/05/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v tăng cường công tác phối hợp quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở
99 1353/UBND-KGVX 09/05/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19trong giai đoạn mới
100 89/QĐ-STP 08/05/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

BBT WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG