CHUYÊN MỤC >> Kiểm tra, rà soát văn bản
Báo cáo số 111/BC-STP ngày 14/6/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2011 - 2016

Thứ 6, 16/6/2017


Báo cáo số 96/BC-STP ngày 30/5/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo kết quả rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động bán đấu giá tài sản

Thứ 5, 1/6/2017


Báo cáo số 18/BC-UBND ngày 23/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 23/2/2017


Công văn số 08/STP-XDKTVB ngày 06/01/2017 của Sở Tư pháp

V/v báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2016

Thứ 2, 9/1/2017Tổng số: 4 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang