CHUYÊN MỤC >> Tài liệu tuyên truyền
Đề cương giới thiệu Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư được Quốc hội khoá XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 18/6/2020; được Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 08/2020/L-CTN ngày 01 tháng 7 năm 2020; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, trừ quy định tại khoản 6 Điều 101, dự án áp...

Thứ 5, 14/1/2021


Tài liệu tuyên truyền pháp luật cho doanh nghiệp: Pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng trong kinh doanh

Hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng trong kinh doanh là nội dung quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời đại kinh tế thị trường. Hiện nay, pháp luật về hợp đồng của Việt Nam được quy định trong nhiều văn bản pháp luật khác...

Thứ 3, 12/1/2021
Đề cương giớ thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 10/6/2020; Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 01/2020/L-CTN ngày 23/6/2020; Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Thứ 6, 18/12/2020


Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội được Quốc hội

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2020; Chủ tịch nước ký Lệnh Công bố số 10/2020/L-CTN ngày 01/7/2020; Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Thứ 6, 18/12/2020


Đề cương giới thiệu Luật Thanh niên năm 2020

Luật Thanh niên 2020 được Quốc hội khoá XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 16/6/2020; được Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 03/2020/L-CTN ngày 30 tháng 6 năm 2020; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và thay thế Luật Thanh niên số 53/2005/QH11.

Thứ 3, 15/12/2020


Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 vào ngày 17/6/2020; Chủ tịch nước ký Lệnh Công bố số 05/L-CTN ngày 01/7/2020; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021.

Thứ 3, 15/12/2020


Tình huống pháp luật

Thứ 4, 18/11/2020


Đề cương giới thiệu Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 16/6/2020; Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 02/2020/L-CTN ngày 30/6/2020; Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Thứ 4, 18/11/2020Tổng số: 135 | Trang: 1 trên tổng số 14 trang