CHUYÊN MỤC >> Tài liệu tuyên truyền

Hỏi - đáp pháp luật về nuôi con nuôi

Luật Nuôi con nuôi được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông quangày 17/6/2010; ngày 21/3/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi (được sửa đổi, bổ...

Thứ 2, 21/9/2020Tổng số: 125 | Trang: 1 trên tổng số 13 trang