CHUYÊN MỤC >> Tài liệu tuyên truyền

Đề cương giới thiệu Luật Chứng Khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (sau đây gọi tắt là Luật Chứng khoán) được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019; Chủ tịch nước ký lệnh công bố số 18/2019/L-CTN, ngày 03/12/2019; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, thay thế Luật Chứng khoán số...

Thứ 5, 19/3/2020Tổng số: 55 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang