CHUYÊN MỤC >> Tài liệu tuyên truyền
HỎI - ĐÁP QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BẢO VỆ NGƯỜI TỐ CÁO

Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp xin giới thiệu quy định của Luật Tố cáo năm 2018 về bảo vệ người tố cáo, như sau:

Thứ 6, 26/7/2019


Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo

Thứ 4, 5/6/2019


ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

Ngày 15/11/2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (Luật số 29/2018/QH14); Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 29/11/2018 (Lệnh số 8/2018/L-CTN). Luật Bảo vệ bí mật nhà nước được ban hành, thay thế Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà...

Thứ 3, 21/5/2019


ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT CHĂN NUÔI NĂM 2018

Luật Chăn nuôi được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020; được công bố theo Lệnh số 11/2018/L-CTN ngày 03/12/2018 của Chủ tịch nước; Pháp lệnh Giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 hết...

Thứ 3, 21/5/2019


ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT TRỒNG TRỌT NĂM 2018

Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018; Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 10/2018/L-CTN ngày 03/12/2018. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 và thay thế...

Thứ 3, 21/5/2019


CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (Số 35/2018/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018; Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 16/2018/L-CTN ngày 20/11/2018;...

Thứ 3, 21/5/2019


ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng, thay thế Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11, Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13. Chủ tịch nước Cộng hoà...

Thứ 3, 21/5/2019


GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Ngày 19/11/2018, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Chủ tịch nước ký Lệnh số 13/2018/L-CTN ngày 03/12/2018 công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Luật có hiệu lực...

Thứ 3, 21/5/2019


ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT ĐẶC XÁ NĂM 2019

Luật Đặc xá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018; Chủ tịch nước ký Lệnh số 09/2018/L-CTN ngày 03/12/2018; Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 và thay thế Luật Đặc xá số...

Thứ 3, 21/5/2019


ĐỂ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM

Luật Cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19/11/2018; Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 12/2018/L-CTN ngày 03/12/2018; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019; Pháp lệnh Lực lượng...

Thứ 3, 21/5/2019Tổng số: 36 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang