HỆ THỐNG VĂN BẢN SỞ TƯ PHÁP

Chọn Thể loại văn bản:
Chọn lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành văn bản:
Năm ban hành văn bản:
Nhập cụm từ tìm kiếm:

STTSố-KHNgày BHThể loạiCơ quan ban hànhTrích yếu
1 138/QĐ-STP 25/10/2017 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
2 1218/QĐ-UBND 24/10/2017 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang V/v phân công trách nhiệm thu thập, tổng hợp và báo cáo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3 246/BC-STP 24/10/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 10/2017, phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2017
4 29/TB-STP 20/10/2017 Thông báo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết luận Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2017
5 969/STP-VP 19/10/2017 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v thực hiện báo cáo thống kê định kỳ ngành Tư pháp năm 2017
6 99/NQ-CP 03/10/2017 Nghị Quyết Chính Phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
7 345/QĐ-UBND 02/10/2017 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang
8 211/BC-STP 20/09/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ; Chương trình hành động số 06/CT-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh quý III năm 2017
9 78/KH/UBND 18/09/2017 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện tăng cường quản lý Nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030
10 13/QĐ-UBND 18/09/2017 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao
11 205/BC-STP 14/09/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 9/2017, phương hướng, nhiệm vụ tháng 10 năm 2017
12 35/KH-STP 11/09/2017 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 27/6/2017 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tac phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
13 74/KH-UBND 08/09/2017 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại
14 34/KH-STP 31/08/2017 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Phát triển kinh tế tập thể năm 2018
15 114/QĐ-STP 28/08/2017 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 16/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền hành chính quốc gia an toàn, bền vững
16 287/QĐ-UBND 28/08/2017 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang V/v ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Cục Thống kê tỉnh với các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
17 194/BC-KTĐNC 24/08/2017 Báo cáo Khối thi đua Nội chính Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
18 2577/UBND-NC 22/08/2017 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v tăng cường công tác phòng, chống tội phạm; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
19 32/KH-STP 21/08/2017 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020
20 72-QĐ/BNCTU 21/08/2017 Quyết định Ban Nội chính Tỉnh ủy Ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
21 1256/QĐ-TTg 21/08/2017 Quyết định Chính Phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu phat triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020
22 191/BC-STP 18/08/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 8, phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2017
23 65/TTr-STP 15/08/2017 Tờ trình Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Đề nghị tặng “Bằng khen” của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích trong công tác trợ giúp pháp lý (Giai đoạn 2011 - 2016)
24 108/QĐ-STP 15/08/2017 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 20/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
25 29/KH-STP 11/08/2017 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tổ chức hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày thành lập ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2017); 20 năm ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý (06/9/1991 - 06/9/2017)
26 30/KH-STP 11/08/2017 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới
27 30/KH-KVTĐ 10/08/2017 Kế hoạch Khu vực thi đua khối các cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
28 262/QĐ-UBND 09/08/2017 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Thành lập Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Tuyên Quang
29 66/KH-UBND 05/08/2017 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
30 28/KH-STP 03/08/2017 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Phát triển kinh tế xã hội năm 2017
31 29-QĐ/BCSĐ 02/08/2017 Quyết định Bộ Tư pháp Phê duyệt Đề án: "Thực trạng và giải pháp phòng, chống tiêu cực trong các hoạt động tư pháp và bổ trợ tư pháp của Bộ Tư pháp
32 1591-CV/TU 31/07/2017 Công văn Tỉnh ủy Tuyên Quang V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị
33 17-CTr/TU 31/07/2017 Chương trình hành động Tỉnh ủy Tuyên Quang Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
34 16-CTr/TU 31/07/2017 Chương trình hành động Tỉnh ủy Tuyên Quang Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
35 18-CTr/TU 31/07/2017 Chương trình hành động Tỉnh ủy Tuyên Quang Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
36 167/BC-STP 21/07/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả tự kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng (từ năm 2015 đến năm 2016)
37 165/BC-STP 20/07/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 7/2017, phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2017
38 176-BC/TU 18/07/2017 Báo cáo Tỉnh ủy Tuyên Quang Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới
39 21/TB-STP 17/07/2017 Thông báo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết luận Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2017
40 02/CT-UBND 14/07/2017 Chỉ thị UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
41 157/BC-STP 14/07/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, khen thưởng
42 71/2017/TT-BTC 13/07/2017 Thông tư Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020
43 57/KH-UBND 13/07/2017 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 16/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững
44 2586/KH-BCĐ-CAT-TM 05/07/2017 Kế hoạch Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống AIDS; phòng chống tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Đề án Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020
45 23/KH-STP 30/06/2017 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kiểm tra công tác tư pháp năm 2017
46 928/QĐ-BTP 29/06/2017 Quyết định Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của ngành Tư pháp giai đoạn 2017-2020
47 15-CTr/TU 27/06/2017 Chương trình hành động Tỉnh ủy Tuyên Quang CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
48 01-CT/TU 27/06/2017 Chỉ thị Tỉnh ủy Tuyên Quang Chỉ thị Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
49 1952/UBND-KGVX 26/06/2017 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung về chi trả chế độ nhuận bút
50 483/STP-VP 26/06/2017 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v lập hồ sơ xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2017
51 108/BC-KVTĐ 23/06/2017 Báo cáo Khu vực thi đua khối các cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
52 138/BC-STP 23/06/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017
53 2952-CV/BTCTW 20/06/2017 Công văn Ban Tổ chức Trung ương V/v xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, quy định của Đảng
54 2075/BTP-TĐKT 20/06/2017 Công văn Bộ Tư pháp V/v đính chính công văn số 2039/BTP-TĐKT hướng dẫn kinh phí hỗ trợ và tiền thưởng từ nguồn Quỹ thi đua, khen thưởng ngành tư pháp năm 2017
55 119/BC-STP 19/06/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 6/2017; phương hướng, nhiệm vụ tháng 7/2017
56 2033/BTP-TĐKT 15/06/2017 Quyết định Bộ Tư pháp V/v hướng dẫn xét, đề nghị tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2017
57 61/2017/TT-BTC 15/06/2017 Thông tư Bộ Tài chính Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ
58 1487-CV/TU 14/06/2017 Công văn Tỉnh ủy Tuyên Quang V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
59 114/BC-STP 14/06/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2017
60 21/KH-STP 14/06/2017 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua Nội chính tỉnh Tuyên Quang, 6 tháng đầu năm 2017
61 20/KH-STP 07/06/2017 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2017
62 43/KH-UBND 06/06/2017 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Kế hoạch số 96-KH/TU ngày 18/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI về sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
63 100/BC-STP 05/06/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
64 92/BC-STP 29/05/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
65 65/QĐ-STP 24/05/2017 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang
66 18/KH-STP 22/05/2017 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch thực hiện Đề án “Hợp tác về quốc phòng, chống mua bán người”, Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020, năm 2017
67 12/TB-STP 22/05/2017 Thông báo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I năm 2017
68 84/BC-STP 19/05/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Báo cáo kết quả công tác tư pháp tháng 5, phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2017
69 950-CV/BTCTU 19/05/2017 Công văn Tỉnh ủy Tuyên Quang V/v sao gửi văn bản xác định tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị
70 41/KH-UBND 19/05/2017 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020
71 81/BC-STP 17/05/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Báo cáo đánh giá cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp giai đoạn 2011 - 2016
72 622/QĐ-TTg 10/05/2017 Quyết định Chính Phủ Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững
73 17/KH-STP 10/05/2017 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 - 2025”
74 73/BC-STP 09/05/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả thực hiện Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định chế độ hội họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
75 36/KH-UBND 09/05/2017 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020
76 1478/KH-CAT-PV11 05/05/2017 Kế hoạch Công an tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án: "Hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người" Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 năm 2017
77 61/QĐ-STP 03/05/2017 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua cao điểm lập thành tích hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập tổ chức Trợ giúp pháp lý (06/9/1997 - 06/9/2017)
78 60/QĐ-STP 03/05/2017 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021
79 59/QĐ-STP 03/05/2017 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua theo chuyên đề “Ngành Tư pháp Tuyên Quang tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2017”
80 40/2017/TT-BTC 28/04/2017 Thông tư Bộ Tài chính Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
81 52/QĐ-STP 28/04/2017 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCH TW Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
82 33/KH-UBND 28/04/2017 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 16/02/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế
83 60/BC-STP 26/04/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Báo cáo kết quả công tác tư pháp tháng 4/2017, phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2017
84 580/QĐ-BTP 25/04/2017 Quyết định Bộ Tư pháp Ban hành Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017
85 30/TTr-STP 24/04/2017 Tờ trình Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc đề nghị công nhận điển hình tiên tiến ngành tư pháp năm 2016
86 559/QĐ-TTg 24/04/2017 Quyết định Chính Phủ Phê duyệt "Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước"
87 4089/VPCP-TTĐT 21/04/2017 Công văn Chính Phủ V/v hướng dẫn quy trình gửi, nhận văn bản điện tử
88 45/2017/NĐ-CP 21/04/2017 Nghị định Chính Phủ Nghị định quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm
89 14-CTTr/TU 20/04/2017 Chương trình hành động Tỉnh ủy Tuyên Quang Chương trình hành động của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban BÍ thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
90 122/QĐ-UBND 17/04/2017 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Quyết định phê duyệt giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
91 123/QĐ-UBND 17/04/2017 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt giá tối đa dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
92 05/CTr-UBND 14/04/2017 Chương trình hành động UBND tỉnh Tuyên Quang Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ; Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 23/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
93 121/QĐ-UBND 14/04/2017 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
94 05/CTr-UBND 14/04/2017 Chương trình UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ; Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 23/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
95 1228/BTP-TĐKT 13/04/2017 Công văn Bộ Tư pháp V/v hướng dẫn bình xét điển hình tiên tiến ngành Tư pháp năm 2016
96 114/QĐ-UBND 13/04/2017 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại một số khu vực trên địa bàn Thành phố Tuyên Quang
97 515/QĐ-BTP 12/04/2017 Quyết định Bộ Tư pháp Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến ngành Tư pháp
98 15/KH-STP 12/04/2017 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v thành lập Đoàn công tác học tập kinh nghiệp về công tác tư pháp tại Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng
99 13/KH-STP 10/04/2017 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2017
100 492/QĐ-BTP 05/04/2017 Quyết định Bộ Tư pháp Quyết định V/v ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề "Cơ quan tư pháp địa phương tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2017"

BBT WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG