TRANG CHỦ >> Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật

Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật và xử lý vi...